Dvojhmotový (dvojhmotný) zotrvačník - princíp, konštrukcia, rady

Čo je to tá dvojhmota?

 • 63
 • 19.1.2014
 • Marcel Janco
 • Pod slangovým pomenovaním dvojhmota či dvojhmoťák sa skrýva zariadenie s označením dvojhmotový zotrvačník. Toto zariadenie umožňuje prenos krútiaceho momentu z motora na prevodovku a ďalej na kolesá vozidla. Do povedomia verejnosti pomohla dvojhmotovému zotrvačníku najmä jeho nezriedka obmedzená životnosť. Výmena je totiž nielen prácna, ale aj finančne náročná s prievanom niekoľko sto až tisíc eur v peňaženke. Medzi motoristami tak často počuť otázku, na čo sa vôbec tie dvojhmoťáky používajú, keď sa kedysi bez nich vozidlá bez problémov zaobišli?

   

  Trocha teórie a histórie

  Piestový spaľovací motor je pomerne zložitým strojom, ktorého chod je fázovo prerušovaný. Z toho dôvodu je na kľukový hriadeľ pripojený zotrvačník, ktorý má za úlohu akumulovať dostatočnú kinetickú energiu potrebnú k prekonaniu pasívnych odporov pri kompresných (mimopracovných) zdvihoch. Tým je docielená okrem iného aj požadovaná rovnomernosť chodu motora. Chod motora je tým vyváženejší, čím viac má motor valcov alebo čím väčší (hmotnejší) má zotrvačník. Hmotnejší zotrvačník však uberá motoru na živosti a ochote vytáčať sa rýchlo do otáčok. Tento jav je možné pozorovať napr, pri motore 1,4 TDi alebo 1,2 HTP. Tieto trojvalcové motory idú vďaka mohutnejšiemu zotrvačníku pomalšie do otáčok a rovnako pomaly z otáčok klesajú. Nevýhodou takéhoto správania je napríklad pomalšie radenie rýchlostí. Veľkosť zotrvačníka ďalej ovplyvňuje skladba valcov (radový, vidlicový alebo boxer). Motor s protiľahlými valcami typu boxer má už z princípu oveľa vyváženejší chod ako napr. radový štvorvalec. Preto má aj menší zotrvačník ako objemovo porovnateľný radový štvorvalec. Rovnako tak ovplyvňuje veľkosť zotrvačníka princíp spaľovania, napr. moderné naftové agregáty potrebujú zotrvačník takmer vždy. Dieselové motory majú oproti benzínovým súrodencom väčšinou podstatne vyššiu kompresiu, na ktorej prekonanie spotrebujú podstatne viac práce - kinetickej energie roztočeného zotrvačníka.

  Kinetická energia Ek viazaná v rotujúcom zotrvačníku sa vypočíta podľa nasledujúceho vzťahu:

  Ek = 1/2·J·ω2

  (kde J je moment zotrvačnosti telesa vzhľadom k osi otáčania, ω je uhlová rýchlosť s ktorou sa teleso otáča).

  Nerovnomernosť chodu pomáhajú eliminovať aj vyvažovacie hriadele, na ich pohon sa však treba určité množstvo mechanickej práce. Okrem nerovnomernosti dochádza pri periodickom opakovaní štyroch dôb aj ku vzniku torzných kmitov, ktoré majú neblahý vplyv na pohonné a prevodové ústrojenstvo. Bežná zotrvačná hmota spaľovacieho motora sa skladá zo zotrvačných hmôt častí kľukového mechanizmu (vyvažovacích hriadeľov), zotrvačníka a spojky. Tie však na elimináciu nežiadúcich kmitov v prípade výkonných a najmä menej valcových dieselových motorov nestačia. Preto treba prevodovku a celé pohonné ústrojenstvo pred týmito nežiadúcimi vplyvmi chrániť, pretože pri určitých otáčkach by mohlo dôjsť k nadmernej rezonancii, prejavujúcej sa príliš veľkým namáhaním kľukového hriadeľa a prevodovky, nepríjemnými vibráciami karosérie a tiež dunením ozývajúcim sa interiérom vozidla. Zreteľne je to vidieť z diagramu nižšie, na ktorom je znázornená amplitúda kmitania motora a prevodovky s bežným a dvojhmotovým zotrvačníkom. Kmitanie kľukového hriadeľa na výstupe z motora a kmitanie na vstupe do prevodovky majú takmer rovnako veľké amplitúdy a frekvencie. Pri určitých otáčkach sa tieto kmity prekryjú, čo vedie k spomínaným nežiadúcim rizikám a prejavom.

   

   

  Je všeobecne známe, že dieselové motory sú oproti benzínovým podstatne robustnejšie, ich časti sú teda ťažšie (kľukový mechanizmus, ojnice, atď). Dimenzovanie a vyváženie takéhoto motora je naozaj náročná problematika, ktorej riešenie pozostáva z množstva integrálov a derivácii. V stručnosti napísané, spaľovací motor obsahuje množstvo súčiastok, kde každá má svoju hmotnosť a tuhosť, ktoré dokopy tvoria akoby sústavu torzných pružín. Takáto sústava hmotných telies spojených pružinami má v prevádzke (pod záťažou) tendenciu kmitať rôznou frekvenciou. Prvé výraznejšie frekvenčné pásmo kmitov leží v rozmedzí 2-10 Hz. Túto frekvenciu možno považovať za prirodzenú a človek ju takmer nevníma. Druhé frekvenčné pásmo leží v rozmedzí 40-80 Hz, pričom tieto kmity vnímame ako vibrácie a hluk - dunenie. Cieľom konštruktérov je túto rezonanciu (40-80 Hz) eliminovať, čo v praxi znamená posúvať do oblasti, kde je človeku oveľa menej nepríjemná (okolo 10-15 Hz).

  Vo vozidle je obsiahnutých niekoľko mechanizmov eliminujúcich nepríjemné kmitanie a hlučnosť (silentbloky, remenice, odhlučnenie), pričom základ tvorí klasická konvenčná kotúčová trecia spojka. Okrem prenosu krútiaceho momentu je jej úlohou aj tlmenie torzných kmitov. Obsahuje pružiny, ktoré sa v prípade nežiadúceho kmitu stlačia a pohltia značnú časť jeho energie. V prípade väčšiny benzínových motorov je pohlcovacia schopnosť jednoduchej spojky plne dostatočná. Pri dieselových motoroch platilo podobné pravidlo ešte do polovice 90-tych rokov, kedy si aj legendárny 1,9 TDi s rotačným čerpadlom Bosch VP vystačil s obyčajnou spojkou a klasickým jednohmotovým zotrvačníkom.

  Postupom času však začali dieselové motory poskytovať čoraz väčší výkon z čoraz menšieho objemu (počtu valcov), do popredia sa dostávala aj kultúra ich chodu a v neposlednom rade tlak na "zotrvačníkovú pílu" vyvíjali aj čoraz prísnejšie ekologické normy. Suma sumárum, utlmenie torzných kmitov už nešlo zabezpečovať klasickou technikou, a tak sa potreba dvojhmotového zotrvačníka stala nutnosťou. Prvou firmou, ktorá predstavila dvojhmotový zotrvačník ZMS (Zweimassenschwun­grad) bola spoločnosť LuK. Začal sa sériovo vyrábať v roku 1985 a prvou automobilkou, ktorá prejavila o nové zariadenie záujem bolo nemecké BMW. Dvojhmotový zotrvačník odvtedy prekonal množstvo vylepšení, pričom v súčasnosti je za najpokročilejšie považované prevedenie s planétovými kolesami od firiem ZF - Sachs.

   

  Dvojhmotový zotrvačník - konštrukcia a funkčnosť

  Dvojhmotový zotrvačník prakticky funguje ako normálny zotrvačník, ktorý naviac plní funkciu tlmenia torzných kmitov a do veľkej miery tak eliminuje nežiadúce vibrácie a hluk. Dvojhmotný zotrvačník sa od toho klasického líši tak, že jeho hlavná časť - zotrvačníkové koleso, je s kľukovým hriadeľom spojená pružne. Preto v kritickej fáze (pred vrcholom kompresie) umožňuje isté spomalenie kľukového hriadeľa, potom zase (pri expanzii) isté zrýchlenie. Rýchlosť samotného zotrvačníkového kolesa však zostáva konštantná, preto aj výstupná rýchlosť do prevodovky je konštantná a bez vibrácií. Dvojhmotný zotrvačník lineárne prenáša svoju kinetickú energiu na kľukový hriadeľ, priebeh reakčných síl na samotný motor je plynulejší a vrcholné hodnoty týchto síl sú ďaleko nižšie, preto sa aj motor menej chveje a menej rozochvieva zvyšok karosérie. Rozdelením na primárnu zotrvačnú hmotu na strane motora a sekundárnu zotrvačnú hmotu na strane prevodovky sa zvyšuje moment zotrvačnosti otáčavých dielov prevodovky. Tým sa presunie oblasť rezonancie do oblasti nižších frekvencií (otáčok), než sú otáčky behu naprázdno, a neležia tak v oblasti prevádzkových otáčok motora. Tak sú torzné kmity vytvárané motorom oddelené od prevodovky a k hluku prevodovky a duneniu karosérie už nedochádza. Vďaka tomu, že primárnu a sekundárnu časť spojuje tlmič torzných kmitov, je možné použiť spojkovú lamelu bez torzného vypruženia.

  dvojhmotny-zotrvacnik

  Dvojhmotový zotrvačník zároveň slúži ako tzv. tlmič záberu. To znamená, že pomáha zjemniť rázy na spojku pri radení (kedy je potreba vyrovnať otáčky motora s otáčkami kolies) a taktiež pomáha k plynulejšiemu rozjazdu. Pružné elementy (pružiny) sa však v dvojhmotovom zotrvačníku  priebežne unavujú a umožňujú stále väčší a ľahší pohyb zotrvačníkového kolesa voči kľukovému hriadeľu. Problém nastane, keď už sú unavené - vyťahané úplne. Pod opotrebovaním zotrvačníka sa rozumie okrem vyťahania pružín aj vytlačenie dier na dorazové kolíky. Tým pádom zotrvačník nielenže kmity (vibrácie) netlmí, ale naopak ich produkuje. Začnú sa prejavovať dorazy na krajné medze natočenia zotrvačníka, najčastejšie ako údery pri radení, rozjazdoch, jednoducho vo všetkých situáciách, kedy dochádza k zopnutiu alebo rozopnutiu spojky alebo pri zmene otáčok. Taktiež sa začne opotrebovanie prejavovať ako trhavé rozjazdy, či nadmerné vibrovanie a hluk v okolí 2000 ot/min alebo nadmerné vibrácie na voľnobehu. Vo všeobecnosti sú oveľa viac namáhané dvojhmotové zotrvačníky pri menej valcových motoroch (napr. troj/štvorvalcových), kde je nepravidelnosť chodu oveľa väčšia ako u šesťvalcového agregátu.

  Po konštrukčnej stránke sa dvojhmotový zotrvačník skladá z primárneho zotrvačníka, sekundárneho zotrvačníka, vnútorného tlmiča a vonkajšieho tlmiča.

   

   

  Ako ovplyvniť/predĺžiť životnosť dvojhmotového zotrvačníka?

  Na životnosť zotrvačníka má vplyv jeho konštrukcia, ale aj vlastnosti motora do ktorého sa implementuje. Rovnaký zotrvačník od rovnakého výrobcu tak s niektorým motorom najazdí 300 000 km a s niektorým odíde už po polovičnej porcii. Pôvodným zámerom bolo navrhnúť také dvojhmotné zotrvačníky, ktoré by sa dožili rovnakého veku (km) ako celé vozidlo. Bohužiaľ, realita je často taká, že zotrvačník je potrebné vymeniť výrazne skôr, mnohokrát skôr ako spojkovú lamelu. Okrem konštrukčných daností motora a samotného dvojhmotného zotrvačníka má na jeho životnosť výrazný vplyv vodič. Všetky situácie vedúce k prenosov rázov jedným alebo druhým smerom skracujú jeho životnosť.

  Na predĺženie životnosti dvojhmotného zotrvačníka sa neodporúča jazdiť často na podtočený motor (najmä pod 1500 ot/min), prudko spúšťať spojku (pokiaľ možno bez rázov pri preraďovaní) a nepodraďovať motor z príliš vysokých otáčok (to znamená brzdiť motorom len na primeranú rýchlosť, aby často nedochádzalo, že pri 80 km/h zaradíte druhý prevodový stupeň, ale skôr tretí alebo štvrtý a postupne podraďovať na nižší). Niektorí výrobcovia vydali odporúčanie (v tomto prípade VW), že ak sa parkuje so stojacim vozidlom v miernom brehu, treba najskôr zatiahnuť ručnú brzdu a následne zaradiť prevodový stupeň (spiatočku alebo I. stupeň). V opačnom prípade sa totiž vozidlo mierne pohne a dvojhmotný zotrvačník sa dostane do tzv. stáleho záberu, čím sa namáha (naťahujú pružiny). Takže sa odporúča nezaradiť rýchlosť v kopčeku a keď tak, až po zabrzdení vozidla ručnou brzdou, aby nedošlo k malému pohnutiu a následnému dlhodobému zaťaženiu - zapretiu prevodovej sústavy, teda aj dvojhmotového zotrvačníka. So skracovaním životnosti dvojhmotového zotrvačníka priamo súvisí aj rastúca teplota spojkovej lamely. Spojka sa prehrieva najmä pri ťahaní ťažkého prívesu alebo druhého vozidla, jazde v teréne, atď. Svoje si spojka odmaká aj pri načipovanom motore. Treba si uvedomiť, že sálajúce teplo zo spojkovej lamely prehrieva rôzne komponenty zotrvačníka (obzvlášť ak sa jedná o mazivo, ktoré vytečie), čo ďalej negatívne ovplyvňuje životnosť.

  opotrebovany-dvojhmotny-zotrvacnik

   

  Oprava - výmena dvojhmotového zotrvačníka a náhrada klasickým zotrvačníkom

  Oprava nadmerne opotrebovaného zotrvačníka ako taká sama o sebe neexistuje. Pod opravou sa rozumie výmena zotrvačníka spolu s kompletom spojky (lamela, prítlačná pružina, ložiská). Celá oprava je pomerne náročná na prácu (cca 8-10 hod), kde treba demontovať prevodovku a niekedy dokonca aj motor. Samozrejme netreba zabúdať na financie, kedy najlacnejšie zotrvačníky sa predávajú za cca 400 €, najdrahšie stoja aj cez 2000 €. Prečo treba meniť aj lamelu spojky, ktorá je ešte na pohľad v dobrom stave? No už len z dôvodu, že pri zachovaní lamely spojky je len otázka času, kedy odíde a pracný proces, ktorý je niekoľko násobne drahší ako lamela bude treba zopakovať. Pri výmene zotrvačníka je dobré si pozisťovať, či neexistuje nejaká prepracovanejšia verzia, ktorá vydrží väčšiu porciu kilometrov - samozrejme podporovaná a schválená výrobcom vozidla.

  Veľmi často sa možno stretnúť s informáciou, nahradiť dvojhmotový zotrvačník klasickým, ktorý používa lamely s torzným tlmičom. Ako už bolo v predchádzajúcich statiach popísané, dvojhmotný zotrvačník plní okrem komfortných funkcií aj funkciu tlmiča torzných kmitov, ktoré neblaho vplývajú na kondíciu pohyblivých častí motora (kľukový hriadeľ) alebo prevodovky. Do určitej miery tlmenie kmitov dokáže eliminovať aj samotná odpružená lamela, rovnakú prácu ako oveľa mohutnejší a prepracovanejší dvojhmotový zotrvačník však nedokáže zabezpečiť. Taktiež, keby to bolo také jednoduché, už dávno by to začali uplatňovať výrobcovia vozidiel a ich financmajstri, neustále sa zaoberajúci znižovaním nákladov. Všeobecne teda možno napísať, výmena dvojhmotného zotrvačníka za jednohmotový sa neodporúča.

  spojkova-lamela

  Výmenu opotrebovaného zotrvačníka nepodceňovať

  Odďaľovanie výmeny nadmerne opotrebovaného zotrvačníka sa rozhodne neodporúča. Okrem vyššie spomínaných prejavoch existuje totiž riziko uvoľnenia (oddelenia) niektorej časti zotrvačníka. Okrem deštrukcie samotného zotrvačníka sa môže fatálne poškodiť aj motor či prevodovka. Nadmerne opotrebený zotrvačník má vplyv aj na správnu funkciu snímača otáčok kľukového hriadeľa. Postupným opotrebovaním pružiacich elementov sa obe časti zotrvačníka vychyľujú viac a viac, až sa dostanú mimo tolerancie prednastavených hodnôt v riadiacej jednotke. Niekedy to vyústi do chybovej hlášky a niekedy sa naopak pokúša riadiaca jednotka prispôsobiť a na základe zlých údajov riadiť motor. To rezultuje do zhoršenia prevádzkových vlastností a v horšom prípade do problémov s naštartovaním. Tento problém sa týka najmä starších motorov, kde snímač kľukového hriadeľa sníma pohyb na výstupnej strane dvojhmotového zotrvačníka. Výrobcovia tento problém eliminovali zmenou osadenia snímača, a tak v novších motoroch sníma otáčky kľukového hriadeľa na vstupnej časti zotrvačníka.

  Komentáre (63)

  Pridať komentár

  1. Berty 4.3.2015 11:10

   Dobry den,
   mam Audi A4 avant B7 1.9TDI 85kw 2007,tymto vas chcem poprosit o radu. Asi po pol minute po studenom starte na volnobehu zacnu vychadzat niekde spopod motora divne pazvuky ako keby sa nieco varilo v hrnci alebo pokrivka tupo skakala. Ak dam nohu na plyn a pustim,podotikam stale na vonobehu,tak motor roztrasie a na konci az niekde zarezonuje. Jeden mechanik vravi,ze to moze byt silentblok,druhy mechanik vravi,ze to bude dvojhmotny zotrvacnik,pretoze ked vytlacil jemne spojku pazvuky sa jemne ustalily a ked vytlacil spojku na doraz pazvuky uplne zmizli. A este jedna vec,ked sa motor zohreje a prejdem cca40km pazvuky nepocut vobec.
   Prosim vas o radu ak niekto s tym ma nejake skusenosti poradte,vopred dakujem.

   Odpovedať

  2. zdeno 13.2.2015 20:04

   dobrý deň, som tak trošku zúfalý. mám octaviu I., 1.9tdi, 66 kw. ked je vonku chladnejšie alebo auto dlhšie stojí, tak štart je "skackavý" a zatrasie motorom a cítiť ako keby kolísali otáčky. bolo už skontrolované hádam všetko od žhavičov, cez baterku, až po meranie tlakov a nič sa nezistilo. všimol som si, že pri rozbehu, pri púšťaní spojky, autom zatrasie, čo by mohlo byť príznakom odchádzajúceho zotrvačníka. no chcem sa spýtať, môže odchádzajúci zotrvačník aj takto ovplyvniť studený štart? veľmi by mi pomohli vaše názory. dakujem vám

   Odpovedať

  3. Miro 12.1.2015 14:06

   Fabia 1,9SDi 2004 ma dvojhmotny zotrvacník alebo nie.(kde to zistim?)

   Odpovedať

   1. M. 12.1.2015 21:30

    Fabia 1,9 SDi nemá dvojhmotový zotrvačník, ale iba klasický torzne odpruženú spojkovú lamelu.

    Odpovedať

  4. Martin 7.1.2015 15:47

   No .... vela popisane :-) , skusenost taka ze na Pajere sa vymenila vysypana dvojhmota za klasiku - obycajny + odpruzena lamela a spokojnost prevelice vysoka :-)

   Odpovedať

   1. Anonym 31.3.2015 19:55

    aku znacku jednohmoty si tam dal,ja chcem menit spojku na oktavii 2 2,0 tdi 100kw,chcem tam dat jednohmotu

    Odpovedať

  5. Marek 20.12.2014 23:10

   Odporucam davat 2 hmotne zotrvacniky ako su od vyroby ! Treba sa zamysliet ze koli comu vsetkemu su tak stavane ! Stretol som sa s par motormi kde bola zlomena kluka zrejme vdaka 1 hmotnemu zotrvacniku.

   Odpovedať

  6. roman 25.11.2014 10:38

   Dobry den,mam renault megane 2 rok vyr.2006 1,9dci,v poslednom case mi auto velmi rezonuje a vybruje na volnobehu a pri vypnuti motora celym autom zatrasie,v servise mi povedali ze to bude dvojhmotny zotrvacnik,ale napr.pri rozbiehani nemam ziadny problem...ako sa da so 100%istotou urcit pricina mojich problemov?Da sa diagnostikovat problem este pred rozbatim auta co sa tyka toho dvojhmotneho zotrvacnika?Alebo to zistim az po vymene ci vybrovanie auta prestane...

   Odpovedať

  7. Tomas 30.9.2014 06:50

   Zdravim mam Octavku 2 2,0 TDI 103 kW, 234 000km, r.v.2004 BKD-motor. Pri satrte za studena mi pri vymacknuti spojky nieco zahrkoce ale len ked stlacim alebo pustim spojku ale pocut to len za studena bude to lozisko alebo zotrvacnik? Dalej ked za studena zaradim spiatocku alebo 1 tak pustam spojku a naraz auto tak trochu sklbne cize nezabera plynule spojka? aj to je signal opotrebeneho zotrvacnika? a posledny pripad, ked vypnem zapalovanie motor tak zvlastne zahrkoce opät zotrvacnik? ale to robi iba pri vypnuti motora nie pri starte.
   Dik za radu.

   Odpovedať

   1. Anonym 27.2.2015 00:19

    Ano hlavne pri vypnuti motora sa prejavuje zastrkotanim...a na volnobehu vybrovanie nepravidelne

    Odpovedať

  8. peter 12.9.2014 20:50

   Pisete ze diagnostika nic neukazala hm? Treba skontrolovat blok nameranych hodnot a v nom skontrolovat davky paliva do jednotlivych valcov to je dost dolezita vec . Tiez zmerat tlak na tandemovom cerpadle ! To su zasadne veci ! Pisete ze ste menili toto a tamto na zaklade coho ? Kablovacka ku vstrekovacom moze robit problem suhlasim ale treba najskor urobit serioznu diagnostiku a podla toho riesit problem inak sa nepohnete a budete menit veci len ta naslepo , mam bohate skusenosti z autami a diagnostikou ale len tak bez poriadnej kontroly vam nedokazem jednoznacne povedat pricinu poruchy je velmi dolezite urobit riadnu diagnostiku veci ktore ste vymenili zbytocne , ktore stali peniaze ste mohli investovat do serioznej diagnostiky a v konecnom dosledku by vas to vyslo lacnejsie to je moja skusenost , tolko z mojej strany peter.

   Odpovedať

  9. peter 11.9.2014 18:43

   Zdravim vás , bolo to vozidlo na diagnostike ? Ak ano na akej a kde ? Podla vaseho popisu chyby , treba skontrolovat vstrekovane davky paliva do jednotlivych valcov , diagnostika blok nameranych hodnot , pripadne skontrolovat a zmerat tlak paliva na vysoko tlakom cerpadle ,/ tandemove cerpadlo / moj nazor , ale zotrvacnik by som vylucil podla vaseho popisu chyby samozrejme nevidel som nepocul som to takze len moja rada od stola .

   Odpovedať

   1. vladimir 11.9.2014 18:54

    bolo, u garazoveho mechanika s pomerne dobrymi skusenostami, na diagnostike nc neukazalo, tandemove cerpadlo sa menilo ale len z ineho auta, tiez nemuselo byt na 100 percent,asi pomoze uz len naozaj riadna diagnostika v skodovke, nechce sa mi vyhodit zase hrcu penazi do luftu

    Odpovedať

  10. vladimir 11.9.2014 15:58

   ahoj, mam Octaviu 2 ,1,9 TDi PD, r.v.2088 BLS. Na volnobeh ide nepravidelne, za jazdy pri 2100 - 2300 otacok silne sklbnutia na kazdom prevodovom stupni.Uz sme vyskusali vsetko mozne, vymenil sa kablovy zvazok,snimace teploty vyfuk.plynov, snimac kluky, uz nevieme ako dalej. Mohol by to byt dvojhmotny zotrvacnik?

   Odpovedať

  11. Jana 29.8.2014 18:13

   Dobrý deň potrebujem radu som zúfal mam renault megane 1.9 disel popišem Vám problém naštartujem ok pri cca 50km rýchlosti a vyššej pri pustení plynového pedálu počuť hučanie a klepanie v servise renault si nevedeli poradiť a ani iní servis nevie čo to je. stíchne to keď zase dám nohu na plyn alebo spojku. Čo stým? Ďakujem Jana

   Odpovedať

  12. Anonym 18.7.2014 00:59

   Dobrý deň. Mám Š-Octávia II 2,0 TDI 103 kw. pri naštartovaní motora, hlavne v zimných mesiacoch keď nie je motor zohriaty pri voľnobehu cítim dosť silné nepravidelné vibrácie motora, keď sa motor zohreje a v letných mesiacoch vibrácie sú minimálne. Môže to byť dvojhmotný zotrvačník..., prečo to inač reaguje v zime a inač v lete...?

   Odpovedať

   1. Anonym 3.1.2015 12:45

    Mam nieco podobne uz si to vyriesilo a v com bola chyba?

    Odpovedať

    1. Anonym 27.2.2015 00:17

     Dvojhmota...menil som nedavno a vsetko je ok

     Odpovedať

  13. Pavol 16.6.2014 16:37

   Zdravím mám Focus 1.6Tdci 80kw na volnobehu pripomalom uvoľňovaní spojky bez zaradenej rýchlosti pocut skrkot ako lozisko len neviem ci to nemôže byt zotrvacnik alebo len lozisko dakujem

   Odpovedať

  14. Patrik 30.5.2014 22:44

   Zdravim vsetkych.mam Skoda O2 FL 2010 1.9TDI/77kw.prave som menil komplet spojku s dvojhmotou a mam taky mensi problem.Ked rano nastartujem, cca po 30sekundach zacnem citit dost silne pravidelne sklbanie od motora.pride mi to ako keby bolo nieco vyosene, no ked sa motor po 5-10 minutach zohreje aspon na 50-60°C tak to prestane.moze byt ze si potrebuje dvojhmota "sadnut"?.viete mi niekto poradit co by to mohlo byt resp. ci sa niekto s takym niecim uz stretol?budem vdacny za kazdu odpoved a ked by ste boli taky dobry piste na mail patrik.adamec88@gmail.com
   Este raz vdaka.

   Odpovedať

  15. zdeno 26.3.2014 13:57

   Dobry den, mam skodu octaviu II , r. v. 2012, 81 kw a najazdenych 22 500 km. Chcem sa spytat, ked mi bezi motor na volnobehu pocut zvuk akoby s kompresora unikal vzduch a ked stlacim spojku, tak to prestane. Pri rozjazde a ani pri jazde mi nic netrha a ani netrasie. Co to moze sposobovat? Moze to byt dvojhmotny zotrvacnik? Este doplnim, ze pred mesiacom mi skoncila dvojrocna zaruka na auto. Dakujem.

   Odpovedať

  16. Ondrej 7.2.2014 22:37

   dobrý deň.

   Mám škodu octáviu 1.9tdi 66kW mierne mi kope do spojkového pedálu a hlavne pri cúvaní počuť nejaký zvuk naviac ako keby táké mierne prerušované dunenie. Moc som tomu neprikladal pozornosť . Čo ma ale znepokojuje viac je zistenie že pri cúvaní mi začne chvieť volantom a asi mierne aj celou karosériou . Následne zhasnem motor a chvenie trvá ešte nejakú dobu cca 5sekúnd a ku tomu počujem niekde od motora ako keby sa ešte niečo točilo. Dosť ma to trápi nechcel by som aby ma auto niekde nechalo ako pred nedávnom keď mi roztrhlo rozvodový remeň a nechal som celú výplatu na opravu motora.
   Za odpoveď vopre ďakujem. Ondrej

   Odpovedať

  17. peter. 7.2.2014 07:35

   Potrhavanie pri rýchlosti 100km. Myslím že dvojhmotu by som viac menej vylúčil . peter.

   Odpovedať

   1. tomas 14.2.2014 11:35

    vdaka, moze to byt poloos? cital som ze pri focuse I to sposobovala prave ona.... je to mozne?

    Odpovedať

    1. Jano 15.2.2014 17:43

     tak možné to je, predsa je len poloos rotujúca hmota

     Odpovedať

  18. MJ 5.2.2014 23:21

   Malo by to robiť pri rovnakých otáčkach aj pri iných rýchlostiach - rýchlostných stupňoch, ak je to dvojhmoťák, rozbeh je trhavý, najmä v kopci a trocha klepe a vibruje aj na volnobeh. Ozýva sa iný zvuk aj pri vymáčknutí spojky?

   Odpovedať

   1. tomas 6.2.2014 21:43

    nie robi to len pri 100km/h rychlosti, rozbeh v pohode ziadne trhanie, co by to este mohlo byt, pneumatiky? silentbloky? capy?... (vstreky repasovane, meneny snimac tlaku a regulator, mam novy erg...) nechcem este menit dvojhmotu. vdaka za radu

    Odpovedať

  19. tomas 5.2.2014 20:38

   dobry den, mam ford focus II 1.6TDCi, pri 100km/h rychlosti mi mierne vibruje motor, servisak mi povedal ze to bude dvojhmotny zotrvacnik. Je to pravda? Co cca stoji vymena na FoFo II? dakujem

   Odpovedať

  20. miro 2.1.2014 11:38

   ahoj, má niekto skúsenosti s vybráciami do spojkového a plynovéhpo pedálu pri (silnejúce pri rozbiehaní so stlačením plynu a ustálené pri jazde)? Mám C4 1,6 benzín r.v. 2009, najazdených cca 32 tis. km a tento problém sa objavil pri 27 tis. km, už opredtým som registroval "kovový" pocit v celej karosérii (dotyk kovu na kov), kt. naďalej pretrváva.

   Odpovedať

   1. laky 2.1.2014 21:59

    skúsil by som asi skontrolovať silentbloky motora a prevodovky...pri zábere spojky ziadna zmena?? opotrebovaná spojka sa prejavuje aj trhaním pri rozbiehaní cez spojku...

    Odpovedať

  21. Anonym 9.12.2013 21:31

   Zdravím. Mám rozobrat auto koli vymene gufera na mator

   Odpovedať

  22. Pavol 7.12.2013 11:11

   Zdravím vás.Viete mi prosím poradiť?Mám Octaviu I model 1,9 TDI, 66kw .Pri naštartovaní motora počuť mierny hukot,akoby zvýšenie otáčok...následne po cca 5 sekúnd je všetko ok a motor sa správa normálne.Motor nemá žiadne vibrácie a jazda je tiež plynulá.Mohol sa už nejako prejavit spomínaný dvojhmotný zotrvačník?Ďakujem vám vopred za odpoveď.
   S pozdravom Pavol

   Odpovedať

   1. laky 2.1.2014 21:57

    pokiaľ viem, tak 66kw verzia nemá dvojhmotu..takže by som ho vylúčil...

    Odpovedať

    1. Anonym 11.1.2014 00:18

     aj 66kw na dvojhmotu.osobne som ju menil

     Odpovedať

  23. peter 3.12.2013 21:22

   Je to benzín , alebo nafta? Ak je to diesel tak doporučujem skontrolovať žhaviče . Peter

   Odpovedať

  24. lacko 3.12.2013 21:11

   zdravim, mam otazku a samozrejme potrebujem poradit :D takze ..... rano ked je vonka chladno mraz, po starte mi auto trasie a motor je dost hlucny , trva to asi cca 10 sekund.... dakujem za radu

   Odpovedať

   1. maros 2.3.2015 10:47

    Je to zhaviaca sviecka, minimalne jedna je odpalena, ked to buchoce poriadne, tak aj viac.

    Odpovedať

  25. malkey 23.10.2013 22:48

   Poradte , mam Seat altea 1.9 tdi 77 KW, 74000km kupena Slovensko od rodiny 1. majitel jazdena Rakusko Taliansko Slovensko.
   Mam ju 4.mesiace a zacalo v nej nieco hrkotat v prevodovke. Raz to hrka potom 2 tyzdne nic.
   Po prejdeni 20 km zasa . Hrka lkepoce to iba pri prechode z vyssich otacok do 1000-1200 pri volnobehu
   nic sem tam nevirazne. Auto ma krasny rozbeh nic netrasie len tie kritycke otacky a tiez len niekedy.
   Minule to zacalo strasne mudel som drzat vyssie otacky aby to nebolo pocut.
   Ale ked som pri volnobehu stlacil spojkovy pedal az na podlahu zacalo hrkotat a pedal strasne vybroval. Ked som ho pustil tak ticho. Co to moze robit? Dvojhmota ? Ja si myslim ci to nie je spojkove loziko ???

   Odpovedať

  26. erik 29.9.2013 18:51

   Dobry den.moze mi tu niekto poradit ohladom mojho problemu?totiz mam audi a4 2001 1.9tdi a ked je motor zohriaty a zostanem stat napr na krizovatke tak na neutrali chveje celym autom.ked trosku zvysim otacky prestane to.auto zatial nevydava ziadne pazvuky a vsimol som si ze ked je studeny motor tak to nerobi.bude to zotrvacnikom?vdaka

   Odpovedať

   1. EMil 17.10.2013 20:43

    Na 100% je to dvojhmotny zotrvacnik. Mam rovnaky problem na Octavii II (r.v. 2006), povedali mi to uz traja automechanici. Chystam sa na vymenu, odradza ma len cena. No nahradu za jednohmotny nechcem riskovat. Nepreda niekto lacnejsie? ;o)

    Odpovedať

  27. Miro 27.7.2013 16:45

   na C4, 1,6 benzín, najazdené cca 28 tis. km, začala pri rozbiehaní rezonancia do spojkového a plynového pedálu, ktorá sa zosilňuje s pridávaním plynu, slabá rezonancia trvá i počas jazdy, ako keby sa niekde dotýkal kov kovu, vie niekto povedať, čo to môže byť ?

   Odpovedať

  28. Jozef 24.7.2013 13:30

   Zdravim vas,no mam BMW330XD 2004 rok 270 tisic najazdene.Auto ked je zimne nevybruje ale troska pocut spod auta take tiche sramotenie ked zoslapnem spojku prestane.Ked sa zohreje alebo konkretne po dlhej jazde 400-600km ked vyradim rychlost a stojim na mieste auto neskutocne vybruje a sramotivi zvuk spod prevodovky alebo tam niekde ide a aj ked vypnem tak sklepoce ako traktorec:D.Pred rokom som us menil zotrvacnik Luk som tam dal aj spojkove lozisko ale pritlacni tanier nie,aj po vymene to robilo vsetko ako pred tim.Ked stlacim spojku prestane sramotit aj pekne vypne motor bez hluku.Je mozne ze som kupil zly kus zotrvacniku alebo je us prevodovka v smutku.Prosim poradte mi us si neviem s tim radi.Kazdemu postrehu budem rad,ak tak kludne aj na maila. snemovnalordov@centrum.sk dakujem vam vopred za radu.

   Odpovedať

  29. kiko 2.6.2013 21:49

   Chcem sa opytat ci je mozne alebo doporucitelne nahradit na Peugeot 307HDi 79Kw dvojhmotny zotrvacni za jednohmotny resp.daju sa ocakavat po takejto vymene vady prevodovky?

   Odpovedať

   1. MJ 2.6.2013 23:27

    Neodporúča sa to. Úlohou dvojhmoty je tlmiť torzné kmity, a s citom prenášať veľký krútiaci moment na prevodovku a následne kolesá. S výmenou za jednohmotu riskujete jednak zvýšené opotrebenie (záťaž) prevodovky a taktiež kľukového hriadeľa (ložiská). O takom detaile ako je zhoršený komfort (vibrácie, rozbeh) nehovoriac. To len veľmi stručne.

    Odpovedať

  30. Rado 15.2.2013 19:41

   Zdravim,

   ako zistim, ci mi treba menit iba spojkovu sadu, alebo aj dvojhmotny zotrvacnik?

   Dakujem

   Odpovedať

   1. laky 3.6.2013 13:17

    V príspevkoch vyššie je to dostatočne napísané, stačí prečítať ;)

    Odpovedať

  31. Jano 23.1.2013 22:17

   Ak je to dvojhmoťák, okrem vibrácii na volnobeh je cítiť aj trhaný rozbeh na jednotku. Po vymáčknutí spojky sa to trocha zjemní. No ak máš viac najazdené a vozil alebo ťahal si niečo ťažšie je to isto dvojhmoťák. S výmenou by si sa mal zmestiť do 500 E.

   Odpovedať

  32. Michal 23.1.2013 20:44

   Dobry den, chcel by som sa spytat, Mam VW CADDY, 1.9 TDI rocnik 2008. Auto sa mi cele roztrasie na neutral, ale len ked je dobre zahriaty motor, za studena nie, niekedy viac niekedy menej - nie je to pravidelne. Ked pridam plyn na volnobeh a zvysia sa otacky tak prestane, Auto ma 55kw tak celkovo neviem odhadnut pruzny rozbeh, kedze je to slabsi motor, Pri jazde a preradovani rychlostnych stupnov je vsetko plynule. Vopred Dakujem za odpoved

   Odpovedať

   1. maros 2.3.2015 10:42

    Zdravim, mne robi to iste na passate 1.9 77kw, pravdepodobne to bude zotrvacnik. Ale znami mi povedali, ze to moze byt aj silentblok motora, lebo jedna strana sa pohybuje viac ako druha. Na tom volnobehu robi to iste, trasie, niekedy menej a niekedy na kratky cas zatrasie vyraznejsie. Ak pozna niekto odpoved, prosim napiste. Dakujem

    Odpovedať

    1. Anonym 4.3.2015 15:31

     Dobry den
     jedna sa o passat 96kw AVF 4-motion a chem Vas poprosit o radu.Trasie motor na volnobehu
     bola menena dvojhmotovy zotrvacnik komplet poloosy kardan komplet hydraulicke ulozenie motora sylenblok aj na prevodovke .Co sa dalo vymenit tak to bolo vymenene.A ked zaradim rychlost od 1 do 6-est trase furt.nevyeme prist na chybu.Spojka komplet nova.Metor je nezmar tach obrovsky len trase.No este raz:trasie na volnobehu aj pocas jazdy.
     Poradte Dakujem pozdravom Gejza

     Odpovedať

  33. drivesk 15.1.2013 17:45

   Cest praci. Mam 10 rocnu Hondu Civic 1.7 CDTi so skoro 190 000km na tachometri. V poslednom case mi pri rozjazde, ci uz bez plynu alebo pri zvysenych otackach, "kope" spojkovy pedal do nohy az do momentu kedy je pedal skoro az hore. Obcas je pocut aj spojkove lozisko, ale moja otazka je, ci je to len samotnou lamelou a jej vekom, alebo je to uz aj zotrvacnik? S autom som jazdil 80% casu v mestskej premavke. Dakujem za kazdu odpoved ci radu.

   Odpovedať

  34. beejay 29.10.2012 21:45

   Zdravim!
   Ak sa odporúča pri státí na miernom kopci nezaradit prevodovy stupeň a mať radšej zatiahnutú ručnú, tak ako potom predísť primrznutiu ručnej brzdy v zime? Ja totiž parkujem celu noc na miernom kopci, mám dvojhmotak a nechcem uskodit ani jednemu ani druhemu... To akoze mam v kufri nosit tehly na vypodloženie? Kde sme v stredoveku:) ?

   Odpovedať

   1. MJ 29.10.2012 23:31

    Zdravím, v článku sa píše o viacerých faktoroch, ktoré nerobia dvojhmoťáku dobre. Najhoršia je kombinácia všetkých uvedených spôsobov skracovania životnosti. Vy ste informovaní a predpokladám, že ako jediný výraznejší spôsob skracovania životnosti je spomínané parkovanie a aj to len niekedy v zime, keď nedáte ručnú brzdu. Určite to má celkove oveľa menší (zanedbateľný) vplyv ako napr. častá jazda na podtočený motor, či nevhodné preraďovanie atď.

    Odpovedať

  35. Mato 22.10.2012 09:48

   Dobry den. Mam octaviu 2 1,9 TDI a za studena tj rano ked idem do prace alebo z prace je motor studeny a pri zabere sa mi nedari zregulovat so spojkou an plynule rozbehnutie. Myslim tym aby mi auto niejak vyrazne netraso co mi trasie. Moze to byt zotrvacnikom ? Pretoze potom uz cez den ked jemotor ako tak trosku zohriaty to nerobi.

   Odpovedať

   1. Milan 14.11.2013 09:57

    Zdravim, mam presne to iste na 2011 octavii II 2.0. Podarilo sa zistit co tomu bolo? Poprosim ak sa da poslat na mail zzr11kawa@yahoo.com. Dakujem.

    Odpovedať

  36. VLADO 24.8.2012 15:09

   Mám VW PASSAT 1,6 TDI 2010, pri rýchlosti 50 km/h mi displej kaže preradiť 4 a tá ma stlačí na
   1200 ot/min. To iste spravi aj tempomat. Myslim si, že sú to dosť nízke otáčky s možnosťou poškodenia zotrvačníka. Radšej zatial davam pri 50 3-jku na 1800 ot.
   Nekašle výrobca kôli spotrebe na opotrebovanie , máte s tým skúsenosti ?

   Odpovedať

   1. Palo 17.9.2012 21:28

    Kasle, je mu to jedno. Ale vazne, to co auta predava su reklamne "keci" o spotrebe a nizkych servisnych nakladoch (v nasich podmienkach celkom logicky dalej o velkom batozinovom priestore a pod.) To ci nejake auto bude fungovat po 100 000km je uplne jedno(aspon vyrobcom). Keby nebolo nedavali by napriklad nezmyselne dlhe servisne intervaly (olej), alebo by nikomu v servise nepovedali, ze trasenie a vrzganie auta po 60 000km je normalne, pripadne by priznali ze "sportova jazda" na beznom seriovom aute znizi jeho celkovbu zivotnost a spolahlivost na polovicu.

    Odpovedať

  37. juro 14.8.2012 20:54

   Dobry den,,potrebujem zohnat novy dvojhmotny zotrvacnik, na BMW 320d rv:2000 100kw viete mi dako poradit ci pomoct? dakujem,,

   Odpovedať

  38. Lukas 26.7.2012 10:54

   Dobry den ak by sa jednalo vylucne o dvojhmotak tak by ste citili iste vybracie na volnobehu a HLAVNE pri rozbehu, Auto by malo velice drsny rozbeh. Asi pred tyzdnom sa nam takto zacla prejavovat II octavia , pritom sme asi pred 50,000 menili zotrvak aj so spojkou. nakoniec sa zistilo ze bol natrhnuty silentblok na drziaku motora a cez ten sa vibracie prenasali na karoseriu . Po vymene auto stichlo a pri rozjazde znacne spevnelo. Skuste rukami zatrepat s motorom ci nahodou nie je volnejsi. Popripade to odvezte do servisu nech sa vam pozru na zavesenie motora. Je vsak tazko takto jednoznacne povedat o co sa jedna.

   S pozdravom


   Lukas

   Odpovedať

  39. Mikulaš Kovac 25.7.2012 20:10

   Dobrý deň. Mal by som na Vás otázku mám Renault Megane grandtour III, 1,9 dci 96kw, 2010. Vozidlo mi zázračne začalo v priestore kabíny vydávať zvuky pripomínajúce vretie hrnca respektíve pokrievky hrnca taký zvláštny dunivý zvuk, ako keby hučali ložiská. V servise renault sa samozrejme vyjadrili, že to je normálne. Môj názor je taký, že ak to dva roky nehučalo tak keď to teraz hučí asi nie je všetko v poriadku. Vymenil som zadné kotúče nakoľko ložiská sú integrované do kotúčov 200 eur. , kúpil som nové pneumatiky goodyars . I napriek týmto výmenám mi v priestore kabíny stále hučí. Preto by som sa chcel spýtať či to teda nemôže byť dvojhmotový zotrvačník. Ďakujem za odpoveď.

   Odpovedať

  40. Ota Kohoušek 6.9.2011 21:14

   Dobrý večer, mal by som na Vás dotaz?

   Mám S-Max TDCI 2,OL 103KW

   Je možné dvojhmotový zotrvačník vymenit za klasický jedno hmotný na tomto vozidle?

   Ďakujem za vašu odpoveď.
   S pozdravom
   Ota Kohoušek

   Odpovedať

   1. Tomas Chromy 1.8.2013 12:51

    Dobry den je to mozne spravil som to na octavii ale po vymena za jednohmotny zotrvak auto triaslo tak ze sa na nom nedalo jazdit

    Odpovedať

    1. Anonym 11.1.2014 00:14

     tiež som menil zotrvacnik za jednohmotny a netriaslo vôbec s autom.problem bude niekde inde...

     Odpovedať