Klimatizácia, kúrenie a vetranie v osobnom automobile

Je Ti zima dievčatko?

 • 72
 • 24.5.2016
 • Marcel Janco
 •  

  Je všeobecne známe, že teplota a kvalita vzduchu výrazne vplýva na pozornosť a celkový komfort vodiča resp. posádky vozidla. Logicky z toho vyplýva požiadavka na zásobovanie kabíny čerstvým vzduchom, ktorý by mal byť čistený a podľa vonkajšej teploty ohrievaný alebo ochladzovaný. Pre splnenie tejto požiadavky sú vozidlá vybavené zariadením na vetranie, kúrenie a v dnešnej dobe takmer vždy aj na ochladzovanie vzduchu.

  Vetracia sústava

  Keďže náporové prúdenie vzduchu do interiéru funguje v akceptovateľnej miere až od rýchlosti cca 50 km/h, je treba zabezpečiť vetranie interiéru núteným spôsobom, pomocou ventilátoru. Nasávanie čerstvého vzduchu musí byť umiestnené na takom mieste vozidla, kde je najmenší výskyt nečistôt a výfukových plynov. Nútené vetranie spôsobuje v interiéri vozidla malý pretlak vzduchu, čo je výhodné na odvádzanie použitého vzduchu či už cez prieduchy alebo otvorené okno. Pri vypnutom vetraní a otvorení okien naopak vzniká v interiéri mierny podtlak, čo znamená zvýšený prísun nefiltrovaného vzduchu z okolia a tým aj riziko nasávania prachu, výfukových plynov, hmyzu a nezanedbateľná nie je ani okolitá hlučnosť.

  Vetracia sústava vozidla musí spĺňať nasledovné požiadavky:

  • dodať požadované množstvo čerstvého resp. ohriateho vzduchu do kabíny,
  • zabezpečiť, aby do interiéru vozidla neprenikala voda a prach,
  • zabezpečiť odvádzanie vydýchaného vzduchu prieduchmi von z vozidla,
  • prúdenie vzduchu musí byť čo najrovnomernejšie, aby nevznikali v kabíne studené či naopak teplé miesta a nezahmlievali sa okná,
  • výmena vzduchu by mala za bežných podmienok prebiehať bez nadmerného hluku a prievanu.

   

  Vykurovanie vnútorného priestoru

  Rozlišujeme dva spôsoby vykurovania interiéru z pohľadu chladenia motora. Pri motoroch chladených vzduchom sa nasávaný čerstvý vzduch ohrieva pomocou tepla výfukových plynov. Deje sa to pomocou tepelného výmenníku vo výfukovej sústave motora. Základnou podmienkou pri tomto ohreve nasávaného vzduchu je zabezpečiť, aby sa so vzduchom nemiešali aj výfukové plyny a nevnikali do vnútorného priestoru - interiéru vozidla.

  Pri motoroch chladených kvapalinou sa nasávaný čerstvý vzduch privádza k tepelnému výmenníku, ktorý je ohrievaný chladiacou kvapalinou. V súčastnosti tento typ vykurovania jednoznačne dominuje. V prípade vykurovania pomocou chladiacej kvapaliny môžeme regulovať teplotu ohrievania nasávaného vzduchu troma spôsobmi:

  • reguláciou množstva chladiacej kvapaliny,
  • reguláciou množstva čerstvého vzduchu,
  • tz.v elektronicky riadeným vykurovaním, ktoré kombinuje oba spôsoby resp., ktorý je vhodnejší.

  Regulácia množstva chladiacej kvapaliny

  Zmenu teploty vzduchu ovplyvňujeme množstvom chladiacej kvapaliny prúdiacej tepelným výmenníkom. Čím menej chladiacej kvapaliny preteká výmenníkom, tým menej zohriaty vzduch. Prietok chladiacej kvapaliny regulujeme ventilom.

  Regulácia množstva čerstvého vzduchu

  Zmenu teploty vzduchu ovplyvňujeme množstvom nasávaného čerstvého vzduchu, ktorý je zahrievaný v tepelnom výmenníku. Množstvo vzduchu regulujeme klapkou, pričom v tepelnom výmenníku je stály prietok chladiacej kvapaliny. Výsledná teplota sa tak dosahuje miešaním množstva zohriateho a nezohriateho čerstvého vzduchu.

  obr2

  Oba systémy pracujú na mechanickom princípe a fungujú pri  nútenom nasávaní čerstvého vzduchu pomocou ventilátora a samozrejme aj pri náporovom nasávaní. V letných mesiacoch, kedy nie je potreba zohriateho vzduchu je prietok chladiacej kvapaliny alebo vzduchu tepelným výmenníkom uzavretý a čerstvý vzduch je vedený priamo do vnútorného priestoru.

  Elektronicky riadené vykurovanie

  V dnešnej dobe sa čím ďalej viac  presadzuje elektronika aj v oblasti riadenia vykurovania. Požadovanú teplotu v interiéri nastavujeme pomocou tlačidla alebo otočného ovládača. Pomocou teplotných snímačov sa zisťuje aktuálna teplota vo vnútornom priestore. Tieto údaje putujú následne do riadiacej jednotky, ktorá ich porovná s nastavenou hodnotou resp. novo požadovanou hodnotou. V prípade odlišností vydá riadiaca jednotka príkaz na reguláciu. Regulácia prebieha pomocou magnetického ventilu, ktorý reguluje množstvo chladiacej kvapaliny, resp. sa reguluje množstvo nasávaného čerstvého vzduchu pomocou elektromechanicky ovládanej klapky.

   

  Prídavné vykurovacie systémy

  Samostatnú kapitolu tvoria prídavné vykurovacie systémy, tzv. nezávislé kúrenie. Používajú sa na vykúrenie stojaceho vozidla pri vypnutom motore. Takéto systémy väčšinou spaľujú palivo z nádrže konkrétneho vozidla. Vzduch pre spaľovanie sa privádza do systému malým ventilátorom. Teplo vytvorené horením sa v tepelnom výmenníku odovzdáva nasávanému čerstvému ​​vzduchu, ktorý sa následne vháňa pomocou ďalšieho ventilátora do interiéru vozidla. Ďalšou možnosťou je ohrev vody-chladiacej kvapaliny v tepelnom výmenníku a následne pomocou ventilačnej sústavy je ohrievaný interiér vozidla. Touto formou sa ohrieva nielen interiér ale aj motor vozidla.

  Väčšina moderných dieselových motorov produkuje vďaka vyššej účinnosti pomerne málo odpadového tepla, a tak je nutné tzv. dokurovanie chladiacej kvapaliny. Takýto spôsob ohrevu je potrebný z dôvodu rýchlejšieho nábehu vykúrenia interiéru vozidla, ale aj na rýchlejšie zohriatie motora na prevádzkovú teplotu (mimo PTC).

  Pre rýchlejšie ohriatie chladiacej kvapaliny a zrýchlenie nábehu kúrenia sa používajú nasledovné spôsoby:

  • elektrický ohrev,
  • kúrenie PTC - prídavný elektrický ohrev vzduchu,
  • výmenník tepla výfukových plynov,
  • palivový ohrievač.

  Elektrické dokurovanie využíva malé elektrické špirály v počte tri až šesť kusov, ktoré sú podobné žeraviacim sviečkam a sú umiestnené do okruhu chladiacej kvapaliny.

  Špecialitou je pomocné vykurovanie systémom PTC  (angl. Positive Temperature Coefficient - prídavný elektrický ohrev vzduchu). Tento systém je väčšinou umiestnený za tepelným výmenníkom klimatizačnej sústavy. Jedná sa o tzv. termistorový typ kúrenia. Tento systém kúrenia tvoria keramické polovodičové odpory - termistory, ktoré premieňajú elektrickú energiu na tepelnú, pričom sa zahrievajú na viac ako 100 °C. Vzniknuté teplo z týchto termistorov je odvádzané pomocou rebrovanej hliníkovej lišty a odovzdávané vzduchu prúdiacemu do vnútorného priestoru vozidla. Systém funguje len pri teplotách nižších ako 5 °C a vypnutej klimatizácii. Teplota termistorov sa automaticky reguluje pomocou ich teplotnej charakteristiky, keďže pri vzrastajúcej teplote vzrastá aj ich elektrický odpor, a podľa ohmovho zákona tak klesá aj pretekajúci elektrický prúd.

  Výmenník tepla výfukových plynov pomáha odovzdávať teplo z výfukových plynov chladiacej kvapaline. Takýmto spôsobom sa získava aspoň časť nevyužitej tepelnej energie výfukových plynov a využíva sa na rýchlejšie zohriatie interiéru na požadovanú teplotu.

  obr3

  Palivový ohrievač obsahuje malú spaľovaciu komoru, ktorou preteká chladiaca kvapalina motora. Zohriata chladiaca kvapalina následne preteká tepelným výmenníkom kúrenia, kde sa zohrieva vzduch privádzaný do interiéru vozidla. Palivový ohrievač môže byť umiestnený priamo v chladiči chladiacej sústavy motora.

   

  Klimatizácia

  Klimatizácia sa stala v poslednej dobe takmer neoddeliteľnou súčasťou vozidla. Oproti minulosti sa v moderných vozidlách podstatne zväčšila presklená plocha, čo spôsobuje tzv. skleníkový efekt - výrazný nárast teploty vzduchu v interiéri. Vysoká teplota vzduchu negatívne vplýva na pozornosť vodiča a teda bezpečnosť jazdy. Dôležitý aspekt zohráva aj komfort cestovania, keďže ľudia trávia na cestách čoraz viac a viac času. Prepotené oblečenie či nepríjemný pocit z tepla sú dnes už dávno minulosťou.

  Na klimatizačnú sústavu vozidla sú kladené nasledovné požiadavky:

  • rýchlo ochladiť (zohriať) vzduch v interiéri vozidla na požadovanú teplotu,
  • udržiavať požadovanú teplotu za akéhokoľvek počasia a režimu jazdy,
  • zabezpečiť požadovanú teplotu pre každého cestujúceho vo vozidle,
  • podľa možností čistiť a zlepšovať kvalitu vzduchu v interiéri,
  • klimatizácia by mala byť jednoduchá na obsluhu a ohľaduplná k životnému prostrediu.

  Na splnenie vyššie popísaných požiadaviek musí klimatizačná sústava vzduch privádzať a následne čistiť, dostatočne ho ochladzovať a zbavovať prebytočnej vlhkosti.

  Aby klimatizácia v klasickom vozidle so spaľovacím motorom fungovala, musí byť v prvom rade naštartovaný motor, pretože ten poháňa kompresor pomocou remeňa. Elektronika v moderných systémoch spustí najskôr kontrolný mechanizmus, či sú splnené všetky podmienky na činnosť. Ak áno, zapne kompresor. Pri verziách s konštantným výkonom to urobí pomocou elektromagnetickej spojky, pri verziách s premenlivým výkonom (ktorých je v dnešnej dobe väčšina) prostredníctvom špeciálneho ventilu, ktorý v podstate škrtí prietok chladiva kompresorom. Výnimkou sú hybridné autá (resp. elektromobily), ktoré majú kompresor klimatizácie poháňaný elektromotorom, takže funguje aj vtedy, keď elektronika spaľovací motor vypne. Chladivo R134a (tetrafluoretán), dnes nájdeme vo všetkých klimatizačných zariadeniach, či už v osobných alebo nákladných automobiloch. Objem chladiva v systéme sa v dnešnej dobe pohybuje priemerne na úrovni 500 gramov a trendom je ďalšie znižovanie tohto objemu. Napr. u vozidla strednej triedy vyrobeného pred 10 rokmi ho bolo potreba viac ako 900 gramov. Chladivo v klimatizácii pracuje pod tlakom 1,8-2,5 baru na sacej strane - teda od výparníka po kompresor a 8-20 barov na výtlačnej strane.

  Druhy klimatizačných sústav

  • Ručne ovládaná (tzv. manuálna) klimatizácia.
  • Teplotne regulovaná klimatizácia.
  • Plne automatická klimatizácia.

  Ručne ovládaná klimatizácia

  Teplota vzduchu, rozdelenie vzduchu a množstvo vzduchu (otáčky ventilátora) sa nastavujú príslušnými ovládačmi manuálne a samostatne.

  Teplotne regulovaná klimatizácia

  Zvolená teplota vnútorného priestoru vozidla je udržiavaná na konštantnej úrovni, pričom je možné ručne nastavovať rozdelenie a množstvo vzduchu (otáčky ventilátora).

  Plne automatická klimatizácia

  Predvolená teplota vo vnútornom priestore je udržiavaná elektronikou (teplotnými snímačmi) na konštantnej úrovni. Rozdelenie a množstvo vzduchu (otáčky ventilátora) je regulované úplne automaticky. Prúdenie vzduchu z jednotlivých výduchov je tak optimálne rozdelené s ohľadom na čo najväčší komfort cestujúcich vozidla. Najchladnejší vzduch fúka obvykle na priestor pre hlavu, o 1-2 °C teplejší na priestor v oblasti hrudníka a cca 4 °C teplejší oproti priestoru pre hlavu na oblasť pre nohy pasažierov.

  Ako to celé funguje?

  Stlačením tlačidla digitálnej alebo otočením ovládača manuálnej klimatizácie na ovládacom panely vozidla sa aktivuje elektronika, ktorá systém prekontroluje a ak je všetko v poriadku, spustí kompresor. Do kompresora samozrejme vstupuje chladivo v plynnom skupenstve. Kompresor ho stlačí, čím zvýši jeho teplotu na 60-90 °C. Takto zohriate chladivo putuje pod tlakom cca 1,6 MPa do kondenzátora, kde sa následne ochladzuje a skvapalňuje. Ochladzovanie prebieha buď prirodzeným náporovým prúdením za jazdy alebo prúdenie vzduchu zabezpečuje ventilátor. Inými slovami, ak je miera ochladenia prirodzeným náporom nízka, elektronika zapne ventilátory pred kondenzátorom pre intenzívnejšie prúdenie vzduchu a zníženie teploty chladiva. Chladivo tak odovzdáva okolitému vzduchu svoju teplotu. Samotná miera ochladzovania sa vyhodnocuje na základe informácií tlakových snímačov v systéme. Skvapalnené chladivo postupuje z kondenzátora do filtra a dehydrátora. Ten zároveň plní funkciu zásobníka kvapalného chladiva. Tu sa chladivo zbavuje prípadnej vlhkosti, ktorá by mohla byť v systéme. Chladivo potom smeruje do expanznej nádrže na výparník, kde sa pri teplote -28 °C odparuje a odovzdáva teplotu svojmu okoliu. Ventilátormi je potom vzduch hnaný cez výparník a pomocou vzduchových potrubí vedený na výduchy v kabíne. Odparené chladivo sa nasáva späť do kompresora a celý proces sa začína odznova.

   

  Z čoho sa klimatizačný systém skladá?

  Z troch hlavných častí:

  • Okruh vzduchu, tj. prívod a rozvod vzduchu s ohrevom a ventilátorom.
  • Okruh chladenia.
  • Systém regulácie teploty.

  Okruh vzduchu Rozlišujeme dva prevádzkové stavy okruhu vzduchu:

  • Prívod čerstvého vzduchu z vonkajšieho prostredia - otvorený okruh.
  • Vnútorná cirkulácia vzduchu - uzavretý okruh.

  Otvorený okruh nasáva čerstvý vzduch pomocou ventilátora a postupuje ďalej cez regulačnú klapku. Následne prúdi k filtračnému zariadeniu (tzv. prachový-peľový filter), v ktorom sa zo vzduchu odstránia nečistoty ako sú prach, peľ atď. Vo výparníku sa vzduch ochladí a voda v ňom obsiahnutá kondenzuje. Kondenzovaná voda je odvádzaná von z vozidla. Suchý, studený vzduch sa v tepelnom výmenníku ohrieva na zvolenú teplotu. Odtiaľ je cez rozvádzacie klapky a výduchy (trysky) vedený na požadované miesta vo vnútornom priestore vozidla.

  obr1

  Uzavretý okruh - vnútorná cirkulácia vzduchu. Pri tomto prevádzkovom stave je vzduch nasávaný takmer výhradne z vnútorného priestoru vozidla, čistený v prachovom filtri, upravovaný v kondenzátore a výmenníka tepla, a potom opäť vedený do vnútorného priestoru vozidla. Vnútorná cirkulácia sa aktivuje spínačom a slúži na zabránenie nasávania znečisteného vzduchu, napr. v dopravnej zápche alebo za dymiacim vozidlom.

  V poslednej dobe sa kladie značný význam aj na čistotu nasávaného vzduchu. Moderné klimatizácie sú vybavené snímačom kvality vzduchu, ktorým sa meria koncentrácia niektorých škodlivín, napr. nespálených uhľovodíkov. Snímač sa nachádza vo vstupnej zbernej komore vzduchového okruhu. S rastúcou koncentráciou škodlivín sa znižuje odpor snímača, čím úmerne rastie ním pretekajúci prúd. Táto prúdová hodnota sa porovnáva s nastavenou referenčnou hodnotou, ktorá vymedzuje koľko škodlivín-aká kvalita vzduchu sa môže nachádzať v interiéri vozidla. Ak je koncentrácia škodlivín v nasávanom-čerstvom vzduchu vyššia ako stanovuje nastavená hranica, automaticky prepne elektronická riadiaca jednotka klimatizačnej sústavy na uzavretý okruh, tj. na 100% vnútornú cirkuláciu vzduchu. Následne sa riadiaca jednotka zameria na meranie kvality vzduchu v interiéri vozidla a porovnáva ju s kvalitou vonkajšieho vzduchu. Ak zistí riadiaca jednotka pomocou snímačov, že v interiéri je horšia kvalita vzduchu v porovnaní s kvalitou vonkajšieho vzduchu, prepne klimatizáciu opäť na 100% prívod čerstvého vzduchu.

  Okruh chladenia Okruh chladenia sa skladá sa z nasledujúcich častí:

  • kompresor,
  • kondenzátor,
  • zásobník chladiva so sušiacim filtrom - tzv. dehydrátorom,
  • expanzný ventil,
  • výparník,
  • regulačné a ovládacie zariadenia,
  • systém hadíc a tlakového potrubia,
  • chladivo.

  obr1

  Kompresor

  Je to zariadenie, ktoré zabezpečuje cirkuláciu chladiva v klimatizačnej sústave. Kompresor nasáva studené chladivo v plynnom skupenstve z výparníka, stláča ho a následne vytláča zahriate chladivo v plynnom stave pod tlakom cca 1,6 MPa do kondenzátora. Kompresor je v činnosti len pri zapnutej klimatizácii, pričom nasáva a následne stláča iba chladivo v plynnom stave. Kompresor je mazaný olejom obsiahnutým v chladive. V súčastnosti sa najčastejšie používa kompresor bubnovej konštrukcie, existujú však aj piestové, špirálové či lopatkové. Z hľadiska regulácie delíme kompresory na regulované alebo neregulované. Pri neregulovaných kompresoroch je dopravované množstvo chladiva riadené zapínaním a vypínaním elektromagnetickej spojky v pohone kompresora. Pri regulovaných kompresoroch odpadá funkcia odpájania elektromagnetickej spojky. Množstvo chladiva sa reguluje pomocou regulačného ventilu, ktorému v prípade potreby pomáha prídavný regulačný ventil. Regulácia chladiva tak dosahuje rozmedzia 0 až 100%. Stručne napísané, kompresor „nebeží“ stále, ale len kým neochladí médium. Potom ho elektromagnetická spojka alebo ovládací ventil odpojí. Staršie kompresory s konštantným výkonom odoberajú v priemere 4-5 kW, pri kompresoroch s regulovaným - premenlivým výkonom sa odber pohybuje od takmer 0 až po 5 kW. V priemere ale môžeme počítať s odberom okolo 1,5-2 kW.

  Kondenzátor

  V kondenzátore sa ochladzuje chladivo, ktorého teplota sa pohybuje v rozmedzí 60 až 90 °C. Pri tomto ochladzovaní prechádza z plynného skupenstva do kvapalného skupenstva - kondenzuje. K rýchlemu ochladeniu dochádza tak, že teplo z kondenzátora je odovzdávané prúdiacemu vzduchu či už prirodzeným náporom alebo núteným pomocou ventilátora.

  Zásobník chladiva so sušiacim filtrom - tzv dehydrátorom 

  Táto časť slúži ako zásobovacia a zároveň vyrovnávacia nádobka. Množstvo chladiva, ktoré je potrebné pre správnu činnosť, závisí na rôznych prevádzkových podmienkach klimatizačného zariadenia a zásobník chladiva dokáže svojim objemom pokryť rôzne prevádzkové stavy. Sušiaci filter má za úlohu pohlcovať - prijímať vodu a nečistoty nachádzajúce sa v chladive. Podľa konštrukcie môže uchovať 6 až 12 g vody.

  Expanzný ventil

  Expanzný ventil reguluje množstvo chladiva, ktoré vstupuje do výparníka. Regulovať množstvo chladiva je dôležité z prevádzkového stavu, keďže množstvo chladiva vo výparníku v závislosti na okamžitom prevádzkovom stave by malo byť len také, aby prešlo celé z kvapalného do plynného skupenstva. Množstvo chladiva vo výparníku je závislé na tlaku, popr. teplote chladiva za výparníkom.

  Výparník

  Vo výparníku sa prevádza chladivo z kvapalného skupenstva s vysokým tlakom do plynného skupenstva s nízkym tlakom. Pri tomto procese odoberá chladivo svojmu okoliu teplo, ktoré potrebuje k odparovaniu. Potrebné množstvo tepla sa odoberá zo vzduchu, ktorý prúdi okolo povrchu výparníka. Vzduch prúdiaci okolo výparníka sa nielen ochladzuje, ale voda v ňom obsiahnutá aj kondenzuje (vzduch sa vysušuje - preto sa čelné sklo pri pustenej klimatizácii rýchlešie odrosí). Skondenzovaná voda je odvádzaná hadičkou preč z vozidla - pri stojacom vozidle so zapnutou klimatizáciou je vidieť zospodu kvapkanie vody. Vlhkosť výparníka je príčinou vlhkého puchu, ktorý je cítiť krátko po zapnutí či vypnutí klimatizácie. Pri zanedbaní čistenia prerastie vlhký puch do citeľného smradu.

  Systém hadíc a tlakového potrubia

  Delí sa na vysokotlakové vedenie, ktoré má menší prierez a pri prevádzke klimatizácie sa zahrieva a na nízkotlakové vedenie, ktoré má väčší prierez a pri prevádzke klimatizácie sa naopak ochladzuje. Všetky prvky klimatizácie sú zapojené za sebou a spojené hadicami a potrubiami, ktoré sú z tvrdenej gumy alebo hliníka.

  Chladivo (chladiaci prostriedok)

  Chladivo cirkuluje v uzavretom okruhu klimatizácie, pričom jeho úlohou je odvádzať časť teploty interiéru do okolitého prostredia mimo vozidlo. Pri tomto procese neustále mení svoje skupenstvo z kvapalného na plynné a naopak. V súčasných klimatizačných sústavách sa používa len ekologické chladivo R134a (tetrafluoretán).

  Regulačné a ovládacie zariadenia

  Jedná sa o tlačidlá či kruhové ovládače, ktorými možno nastavovať požadované teplotné pomery vo vozidle.

  Bezpečnostné zariadenie

  Klimatizácia obsahuje aj bezpečnostné zariadenia, ktoré chránia klimatizačný systém pred poškodením. Bezpečnostný systém obsahuje poväčšine teplotné snímače, vysokotlakový a nízkotlakový spínač. Teplotný snímač má na starosti zopnutie prídavného ventilátora na kondenzátore pri príliš vysokej teplote chladiaceho prostriedku (obvykle nad 70 °C), ak nestačí klasické náporové chladenie za jazdy alebo keď vozidlo stojí. Vysokotlakový spínač vypne pri príliš vysokom tlaku kompresor, aby sa zabránilo poškodeniu častí klimatizácie. Nízkotlakový snímač naopak vypne kompresor, ak tlak poklesne pod 0,2 MPa. Existuje vtedy riziko netesnosti, a teda aj zvýšenému úniku chladiva do ovzdušia. Súčasťou klimatizácie je aj pretlakový ventil, ktorý vypustí chladivo ak tlak vo vedení stúpne nad 4 MPa. Pre vizuálnu kontrolu aktuálneho stavu chladiva slúži priezor v zásobníku kvapaliny.

  Regulácia teploty

  O udržiavanie požadovanej teploty v interiéri vozidla sa stará riadiaca jednotka, ktorá vyhodnocuje pomocou rôznych snímačov (snímač teploty odparovanie, snímač teploty kondenzácie a snímače teploty vzduchu v kabíne) všetky dôležité hodnoty pre správny chod klimatizácie. Riadiaca jednotka neustále porovnáva požadovanú teplotu so skutočnou teplotou. Ak zistí teplotný rozdiel, aktivuje regulačné hodnoty pre výkon kúrenia (výmenník tepla, magnetický ventil), výkon chladenia (výparník, kompresor), reguláciu množstva vzduchu (ventilátor) a reguláciu rozdeľovania vzduchu v interiéri podľa aktuálnej potreby. V prípade potreby je možné všetky spomenuté regulácie nastavovať ručným ovládaním. Vo vnútri systému sa chladivo odparuje vždy pri rovnakej teplote, či už je výkon kompresora vyšší alebo nižší. Vo výparníku je teplota približne -29 °C, v rúrkach okolo nuly a na koncových výduchoch 3 až 10 °C. Samotná teplota vzduchu sa reguluje primiešavaním teplého vzduchu.

  obr1

   

  Vplyv klimatizácie na spotrebu a zopár užitočných informácií

  Keďže celý systém odoberá časť výkonu motora, musí sa to prejaviť aj na spotrebe. Najviac sa zvýši spotreba v prvej fáze zapnutia klimatizácie, kým sa vzduch v interiéri ochladí na požadovanú teplotu. V tejto fáze je zvýšenie spotreby adekvátne 2,4-4,2 l/100 km (podľa typu klimatizácie a veľkosti auta, presnejšie výkonovej rezervy motora). V skutočnosti však táto fáza trvá len krátko, podľa podmienok nanajvýš niekoľko minút. Samotné udržanie nastavenej teploty je energeticky podstatne menej náročné, podľa vozidla môžeme počítať so zvýšením spotreby o 0,8-2,1 l/100 km v meste a mimo neho dokonca len 0,1-0,7 l/100 km. V kombinovanom cykle by sa spotreba zvýšila o 0,4-1,2 l/100 km. To znamená, že pri priemernej cene benzínu, resp. nafty 1,5 €/l zaplatíme za teplotný komfort na každých sto kilometrov od 0,6 do 1,8 €.

  Pre optimalizáciu spotreby Na prvých niekoľko sto metrov jazdy treba otvoriť okná a jednoducho prehriaty interiér vyvetrať. Pomôže tiež, keď v prvej fáze ochladzovania interiéru zapneme vnútornú cirkuláciu vzduchu. Klimatizácia potom nebude musieť ochladzovať vzduch z okolia, ale bude využívať ten, ktorý je v kabíne, teda už tzv. predchladený. Touto cestou sa zároveň urýchli ochladenie vzduchu v kabíne. Takýmito fígľami znížime zvyšovanie spotreby v prvej fáze po zapnutí klimatizácie. Plne automatické klimatizačné systémy robia túto činnosť za nás automaticky. Počas jazdy nie je vhodné zbytočne a na dlho otvárať okná, pretože kabína sa prehreje teplým vzduchom čo má negatívny vplyv na spotrebu. Výnimkou je prevetranie vydýchaného-vysušeného vzduchu pri dlhšej ceste. Pri parkovaní je vhodné používať protislnečné clony a zaťahovať roletku ak je auto vybavené skleneným strešným oknom.

  Mnohí ľudia sa sťažujú, že im klimatizácia nerobí dobre. Zväčša je to spôsobené tým, že si volia príliš nízku teplotu a výduchy vetrania smerujú priamo na seba. Odborníci odporúčajú nastavenie teploty interiéru okolo 21-24 °C. V horúcich letných mesiacoch ale takéto nastavenie teploty až tak neplatí. Správne nastavenie teploty klimatizácie by sa malo pohybovať v teplotných úrovniach max o 6-8°C nižších, ako je teplota okolitého vzduchu. Taktiež spôsob ochladzovania je dôležitý. Vhodné je postupné ochladzovanie, keďže rýchle ochladzovanie organizmus človeka značne vysiluje. Kto je náchylnejší na ochorenia dýchacích ciest alebo trpí nejakým chronickým ochorením, mal by zvážiť používanie klimatizácie, poprípade používať ju len krátko a nie príliš agresívne - menšie teplotné rozdiely oproti vonkajšiemu vzduchu. Aj zdraví jedinci by ale mali mať na pozore, keďže dôsledky agresívneho používania klimatizácie sa neprejavujú hneď, ale až nasledujúce dni, napr. v podobe  zapálenej nosnej sliznice. Klimatizácia bežne vysušuje vzduch a takýto suchší vzduch vysušuje aj nosnú sliznicu. Takáto vysušená sliznica je oveľa zraniteľnejšia vírusmi a mikróbami. Je teda vhodné z času na čas otvoriť okno a primiešať čerstvý vzduch. Rizikom je aj priame fúkanie studeného vzduchu na telo pasažiera, keďže vzduch pokožku vysušuje a dráždi ju. Vhodné je tak vzduch nasmerovať mimo pasažierov, napríklad smerom na čelné sklo, kde sa premieša s teplým vzduchom stúpajúcim k stropu vozidla. Taktiež sa odporúča tesne po spustení klimatizácie otvoriť aspoň na pol minúty všetky okná, poprípade ak nefúka žiadny vietor prejsť s vozidlom pár desiatok metrov. Bolo totiž dokázané, že pri vypnutej klimatizácii sa v jej vzduchových potrubiach hromadí škodlivý-karcinogénny benzén. Obzvlášť ak stojí vozidlo na niekde na parkovisku a je rozpálené od priameho slnka. Vtedy koncetrácia benzénu presahuje povolené limity až 40 násobne.  

  Starostlivosť a čistenie

  Zo zdravotného ale aj pachového hľadiska je veľmi dôležitá pravidelná dezinfekcia klimatizačného systému. Na výparníku sa vplyvom teplotných rozdielov zráža atmosférická vlhkosť, ktorá tvorí ideálne prostredie pre rozmnožovanie mikroorganizmov a plesní. Zanedbaná údržba má za následok škodlivé účinky na zdravie cestujúcich a znepríjemňuje prostredie vo vnútri zápachom. Odporúča sa vykonať dezinfekciu dva krát za rok (najlepšie na jar a na jeseň), čím sa vyhnete pachovým nepríjemnostiam a prípadným zdravotným problémom. Značná časť servisov už je vybavená potrebnou technikou, kto je ale technicky zdatný, môže si klimatizáciu vyčistiť aj svojpomocne. Existujú rôzne spreje, ktoré sa aplikujú do výduchov ventilácie, ich účinnosť je však zväčša nízka. Odporúča sa demontovanie peľového filtra, za ktorým sa nachádza výparník. Čistiaci prostriedok sa nanesie priamo na výparník a nechá pôsobiť aspoň 15 min. Spolu s výparníkom sa vyčistia aj vetracie šachty. Pri dezinfekcii klimatizácie sa odporúča vymeniť aj peľový filter, pre alergikov sa odporúča použitie o niečo drahšieho (cca 20%) uhlíkového peľového filtra. Celkovú dezinfekciu klimatizácie zvládne zručný mechanik za približne pol až trištvrte hodinu a cenovo sa pohybuje podľa typu vozidla od cca 20 €.

  Súčasné klimatizácie sú až na dezinfekciu a čistenie v podstate bezúdržbové. Niektoré kompresory vyžadujú pre spoľahlivý chod výmenu oleja približne raz za dva roky. Taktiež sa odporúča cca raz za dva roky preveriť množstvo chladiva v klimatizačnom okruhu. V prípade, že neznášate alebo nepoužívate klimatizáciu, odporúča sa aspoň raz za čas ju zapnúť, a to aj v zime. Pri vypnutej klimatizácii sa totiž nemažú potrebné tesnenia, hadičky a podľa typu (značky vozidla) ani samotný kompresor. Guma v tesneniach sa tak postupne vysuší a pri opätovnom pustení klimatizácie môže popraskať.

   

  Najčastejšie problémy klimatizačného systému

  • Dlhodobo otvorený systém klimatizácie (deravý, poškodený, chýbajúce komponenty). Systém sa následne znečistí, resp. je kontaminovaný vodnou vlhkosťou, keďže je hydroskopický - absorbuje vlhkosť.
  • Zanedbaná údržba systému, čistenie a dezinfekcia.
  • Poškodené ložiská a pridreté spojky kompresorov.
  • Utrhnuté spojky kompresorov.
  • Neodborné zásahy do systému.
  • Únik chladiaceho média. Už pri poklese o ¼ náplne chladiaceho média výrazne stráca klimatizácia účinnosť a spotreba paliva stúpa až o ½ oproti pôvodnej hodnote. Následne vzniká nepríjemná tvorba zápachu, spôsobená plesňou a zvyškovou vlhkosťou.

  Komentáre (72)

  Pridať komentár

  1. Michal 23.2.2016 11:41

   Prosim Vas viete niekto, kade v Octavii 1 nasava vzduch z interieru pri zapnutom vnutornom okruhu, mam Climatronic. Chcem pouzit sprej na cistenie klimy, len neviem kam ho umiestnit. Diki

   Odpovedať

   1. Anonym 29.2.2016 15:56

    Sanie kúrenia a klimatizácie je pred spolujazdcom pod plastovou mriežkou pred predným sklom. Len nefunguje to tak, že tam nastriekaš dezinfekciu a je to. Na vstupe sania je prachový filter a pred spolujazdcom pod palubnou doskou je ešte pelový filter. Pre kvalitné vyčistenie je treba oba demontovať-vymeniť, lebo predpokladám že dezinfekciou chceš odstrániť zápach z ventilačnej sústavy. Filtre by držali zápach aj nadalej.

    Odpovedať

  2. Roman 15.2.2015 17:26

   dobrý deň. Ako je to z klímou? Teraz je vonku 7-10 c a nejak sa mi zdalo že nefunguje. Potom som to trochu pozeral a sahary zapne. Cuknutie kompresora síce počujem, ale veľmi slabo, skoro vôbec. Je to pri takychto teplotách normálne? Grand scenic II.

   Odpovedať

  3. ivan 11.1.2015 19:31

   prosim vas mam audi 80 1.6 td a stale mi brni noha na pline pri 70-80 potom to prestane co niekedy sa aj zasekne plin neviem co to je prosim vas o radu dakujem

   Odpovedať

  4. tumi 25.12.2014 19:03

   Chcem sa spýtať mám seat altea xl r.2010, automatická klíma. kúrenie OK,ale ventilátor kúrenia fúka stále rovnako,akoby v núdzovom režime,pomaly a bez reakcie na zmenu intenzity
   na prístrojovej doske. Včera som to rozobral ,naspäť zložil ,bez zmeny. Prešiel som asi 30km
   a ventilátor zrazu začal fungovať. Dnes ráno ale zasa nešiel. Ak máte niekto skúsenosť
   poraďte. Ďakujem tumi

   Odpovedať

  5. basman 29.10.2014 20:39

   mam mercedes c 22O cdi r.1999 problem mam s kurenim
   ventilator reaguje na vsetky rychlosne stupne ale vduch z vetrakov je strasne slaby (auto sa nevykuruje)
   poripade navod na rozobranie kurenia,nebodaj celej pristojovej dosky daneho typu auta
   dakujem za odpovede

   Odpovedať

  6. Maňo 28.10.2014 11:27

   Zdravím, potrebujem poradiť s hlučnou klimatizáciou, v servise sa tvária bezradne.
   Začiatkom leta 2014 sa mi zlomila os čerpadla klimatizácie (dovtedy bez problémové chladenie aj bez hlučnosti). Po výmene čerpadla a výparníka v servise sa objavil nepríjemný hluk (ako starý vysávač).
   Za radu vopred ďakujem. Detaily nasledujú.

   Odpovedať

   1. Maňo 28.10.2014 11:27

    V letných mesiacoch pri zapnutej klíme sa hluk neobjavoval, s vypnutou klímou v závislosti od dynamiky jazdy (otáčok) sa hluk objavoval do 10 minút od štartu motora. Keď už klíma hučala, stačilo ju iba zapnúť a hluk do pár sekúnd zmizol. Hluk vôbec nezávisí od otáčok ventilátora. Frekvencia aj intenzita hluku priamo závisí od otáčok motora, čím vyššie otáčky, tým vyššia frekvencia aj intenzita hluku. Najviac to počuť pri brzdení motorom, keď hluk z klímy prehlušuje aj hluk motora.

    Odpovedať

    1. Maňo 28.10.2014 11:29

     Teraz prišli chladné rána, a hluk sa objavuje hneď pri štarte a ostáva aj po zapnutí klímy. Poobede po zapnutí klímy zmizne, rovnako ako v lete (asi to spôsobuje teplota súčiastok).

     Odpovedať

     1. Maňo 28.10.2014 11:45

      Aj napriek hluku, klíma v lete dobre chladila a teraz dobre potláča rosenie skiel, takže v princípe funguje. Problém so zápachom som zatiaľ nemal.
      V servise skúšali vymeniť chladiacu náplň spolu s mazacou kvapalinou, ale nepomohlo. Čerpadlo bolo nové, nie repas. V servise sme sa dohodli, že na jeseň dám čerpadlo na reklamáciu, ak hluk nezmizne.
      Najviac ma zaujíma, či môže byť zdroj hluku mimo čerpadla. Ak je zdroj v čerpadle, tak predpokladám, že dôvod pri reklamácii nájdu a odstránia. Ak by bol ale mimo čerpadla, tak mi reklamácia nepomôže.

      Odpovedať

      1. Fero 28.10.2014 17:49

       to bude na 95% problém s kompresorom, ten buď beží stále alebo sa pripája cez elmg. spojku, nič iné okrem ventilátora tam nerotuje a nevydáva hluk.

       Odpovedať

    2. Maňo 8.3.2015 13:00

     Zo servisu mi oznámili, že reklamácia nebola uznaná, vraj je kompresor v poriadku. Aj som to čakal, lebo mi kvôli reklamácii nahodili iný kompresor a ten hučí tiež. Intenzita hluku sa ale zmiernila.
     Ešte ma napadlo, že keď s kompresorom pôvodne menili aj výparník a očividne aj kondenzátor, tak by mohol byť hluk spôsobený nedostatkom maziva/oleja v systéme.
     Už som zistil, že kompresor pri Škode Fabia 2005 by mal mať pri monzáži približne 70g oleja. Vie niekto poradiť, koľko oleja by malo byť v systéme, aby bol dosiahnutý optimálny pomer mazanie/účinnosť? Alebo už naháňam duchov?

     Odpovedať

  7. pavol bakos 28.10.2014 09:33

   preco sa mi ford escort 1,8td nezohreje ani na n

   Odpovedať

  8. jojo 17.10.2014 13:04

   Dobry den.viete mi poradit kde sa v seate toledo3 nachadza regulator ventilatoru a kurenia klimatizacie? Pravdepodobne mi odisiel nakolko mi na clime ukazuje ze ventilator ide a nepocujem vobec nic a vzduch nefuka ani na klime ani na eko

   Odpovedať

  9. peter 2.9.2014 07:53

   Radiator kúrenia je v obehu stále neni tam ventil, teplo a chladenie sa reguluje vzduchovými klapkami .peter.

   Odpovedať

  10. gazi 30.8.2014 14:17

   Dobry den, mam superb 96kw rok 2003 s climatronic a mam taky problem ze teraz ked bolo chladne pocasie ,tak som zistil ze vobec mi nefunguje kurenie, len chladny vzduch ide, diagnostiku som spravil a dalo mi zavady motorcekov v68 v70 v71 v85 a ked som vymazal chybu tak uz ich nevypisovalo, ale motorceky idu vsetky tak som ich skusal, zatvaraju aj otvaraju .Neviete kde je ventil chladiacej kvapaliny kurenia u superba neviem ju najst ci neni zablokovany alebo ci netreba pustit vzduch, lebo pred par dnami som vypustil celu kvapalinu.dakujem

   Odpovedať

   1. Anonym 25.9.2014 14:52

    mas ucpany radiator kurenia musis rozobrat celu palubovku a vo vzduchovom systeme najdes radiator kurenia treba ho vyhodit a kupit novy, neni to draha vec.

    Odpovedať

  11. marco999; 29.6.2014 13:38

   zdravim pani, mam ford c-max, r.v. 2008 uz ten fo facelifte, 1,6tdci, ako tam spravne vycistim klimu? uz som to dal aj akoze profikov vycitit, stale ked to zapnem, ale aj ked vypnem smrad je citit, aj pelovy je vymeneny, ... uz fakt neviem co robit, ... prip. neaky navod, ako kde a co nastriekat, az mate neaky overeny pripravok, ...

   dakujem pekne
   sp
   marek

   Odpovedať

   1. ivan 1.7.2014 16:02

    ja mam ten isty problem pri vyp klimy smrad a mam octaviu r.v.2010. vymenil som pel.filter a nastriekal uz asi vsetko a dezif. ozonom som uz robil 2x v Hlohovci a predvcerom v TT 1x a nic nepomohlo. uz asi jedine rozobrat a vymenit alebo vycistit ked sa da vyparnik. ale to asi nedam robit bo to zevraj moze pokazit klimu a je to vela roboty ..

    Odpovedať

  12. ivan 25.6.2014 06:11

   na tomto fore som si vsimol ze ide o ine veci ako o nasu gramatiku...

   Odpovedať

  13. rudik 13.6.2014 08:51

   v skutku su všeliake rady na problémy s klímou ale tá gramatika v otázkach!?

   Odpovedať

  14. ivan 9.6.2014 11:01

   este otazocka teda rada od vas. ked zapnem klim je to ako tak nesprmdi ale ani nevonia ale ked vypnem klimu a zapnem fukar po par sekundach ide ten smrad po par minutach to zmizne ale. dakujem za radu

   Odpovedať

  15. Marco 6.6.2014 11:58

   Hlavný zdroj smradu sú nánosy baktérii na výparníku a okolitom potrubí. Buď to bolo nedbanlivo vyčistené alebo to nečistili vôbec a nastriekali spreje len kade tade po výduchoch. Treba vybrať pelový filter a výparník s okolím poriadne!!! vyčistiť.

   Odpovedať

   1. ivan 9.6.2014 08:03

    cistil mi to kamarat ktory robi v servise 2x ozonom a vystriekal tam celu penu a aj granat pouzil. tak hovoril ze treba uz len vybrat vyúaernik a vycistit bud vapkou alebo vymenit ale je to dost pracne. ci este radsej treba skusit raz vycistit poriadne ozonom a dat inemu odbornikovi?

    Odpovedať

    1. Maher787 9.6.2014 09:57

     výparník sa zvykne čistiť ešte mechanicky bez potreby demontáže ultrazvukom v kombinácii s ozónom. Ultrazvuk odstráni nánosy na výparníku a okolí a ozón vydezinfikuje. následný bordel by sa mal zachytiť na peľovom filtri

     Odpovedať

     1. ivan 9.6.2014 17:05

      este otazocka teda rada od vas. ked zapnem klim je to ako tak nesprmdi ale ani nevonia ale ked vypnem klimu a zapnem fukar po par sekundach ide ten smrad po par minutach to zmizne ale. dakujem za radu

      Odpovedať

  16. ivan 5.6.2014 14:10

   Dobry den. vedeli by ste mi poradit. mam Octaviu2. dal som si dezinfikovat a vycistiit a doplnit klimu (ozonom)+ vymena pel.filtra nastriekanie nejakej peny do vsetkych fukarov + "granat" sprej...a stale to nepomohlo stale je citit dost silny zapach hlavne ked vypnem klimu a zapnem fukar. ale aj ked je zapnuta klima. kde by mohol byt problem a co by sa s tym dalo spravit este? dakujem za odpoved

   Odpovedať

  17. jano 22.5.2014 16:38

   zdravim mam audi a6 rv1999 pri nastartovani motora sa mi zapne pomocny klimovy ventilator a ide uplne cely cas kym nevypnem motor je dost hlucny a ide aj vtedy ked je klima vypnuta ze mam len normalne kurenie zapnute. inak chladi perfektne a okamzite. viete mi niekto poradit cim to moze byt? tlakovy spinac som menil a na vagu vymazal. ked vypnem motor este chvilu na spolujazdcovaj strane fuci ten ventil pod kapotou a hadice su zarosene. co moze byt ze ten ventilator ide vkuse a dost je hlucny? dakujem za normalne odpovede

   Odpovedať

  18. dominika 1.4.2014 21:54

   Prosím, viete mi niekto poradiť? Po 30km jazde škodou feliciou bolo vo vnútri vozidla cítiť zápach čpavku. Odkiaľ to môže byť? Kde mám hľadať poruchu? Ďakujem.

   Odpovedať

  19. peter 2.2.2014 20:47

   Zdravím, tým že ste vymazal chybu ste to neopravil , pokial sú studenè hadice pravdepodobne vodná pumpa , alebo radiator kúrenia . Webasto je u turanu prihrievač ktorý má svoje malè elektrickè čerpadlo vie odchadzať potom môže písať chybu prehriatia prihrievača a vypne sa čerpadlo sa dá spustiť v adrese 18. Nezavislè kurenie , v menu je položka diagnoza akčných členov . Peter.

   Odpovedať

  20. lukas 2.2.2014 19:22

   01489 - cidlo prehriatia G189 ale to som uz vyriesil dalo sa to niako vymazat webasto sa rozbehlo ale auto stale nekuri vobec sa nezohreju hadice do radiatora su take vlazne

   Odpovedať

  21. peter 1.2.2014 20:15

   Zdravím , chybu čidla vypisuje kde v ktorej riadiacej jednotke v motore v prihrievači alebo .............?

   Odpovedať

  22. lukas 31.1.2014 18:57

   caute mam tourana 2008 a nekuri a vypisuje mi chybu niake cidlo prehriatia co mam robit a kde ho najdem dik

   Odpovedať

  23. peter 15.1.2014 15:46

   Zdravím , nezávislé kúrenie na tourane je takzvaný prihrievač , ktorý sa spúšťa pokiaľ vonkajšia teplota je 5stupňov a menej a vypne sa ked motor dosiahne teplotu 75 až 80 stupňov , ovládač nastav na auto, a nastav si teplotu napr. 23stupňov. Podmienka je aby bolo viac ako štvrť nádrže paliva inak prihrievač nezopne, u tourana sa vedelo pokaziť obehové čerpadlo a prihrievač nefungoval bolo by dobre urobiť kontrolu na diagnostike adresa 18, prídavné kúrenie či tam neni neaká chyba .prípadne urobiť odblokovanie agregátu pri nedostatku paliva môže napísať chybu zablokované pre nedostatok paliva . peter.doc.

   Odpovedať

  24. Marek 15.1.2014 12:36

   Zdravím.Chcel by som sa dozvedieť ako sa aktivuje nezávisle kurenie na tourana 2004 nemam k tomu ani dialkové ani nijaky displej.Takže pravdepodobne je to manual.Neviem či ma byť nastavený AUTO alebo ma byť na HI aby to zaplo.Mohol by mi niekto poradiť.Dakujem.

   Odpovedať

  25. peter 5.12.2013 07:55

   zdravím, je to tak pokiaľ je stav paliva pod štvrť nádrže tak sa prídavné kúrenie vypne treba potom urobiť odblokovanie cez diagnostiku , niektoré sa spustia po natankovaní samé zaleží to od typu kúrenia , funguje to ako prihrievač to znamená že nabieha až pokiaľ vonkajšia teplota poklesne pod 5 stupňov .peter

   Odpovedať

  26. miroslav 4.12.2013 15:12

   PASSAT VARIANT 2010 2.0 diesel 170 koni::::prosim vas poradte mi ked mam pridavne topenie a mam v nadrzi rezervu tak sa vypne to topenie a potom mam zakazdym behat do servisu aby mi to zase zapli alebo sa to zapne automaticky ked natankujem plnu alebo ako to funguje,,,dakujem

   Odpovedať

  27. peter 13.10.2013 20:35

   Zdravím, no kúrenie je trocha rozsiahla tema potreboval by som vedieť presne model a ročník, ale dosť častè príčiny problèmu že vozidlo nekúry sú termostat, vodná pumpa, radiator kúrenia upchatý, alebo prepínacia klapka nefunkčná. Peter

   Odpovedať

  28. michal 12.10.2013 16:12

   chcem sa spitat ked sa auto vw pasat nahreje na 90stupnov a netopy
   co to moze byt topy ale slabo

   Odpovedať

  29. Ondrej 1.9.2013 19:27

   čo znamena označenie A/C a naco to tlacitko vlastne je

   Odpovedať

   1. Anonym 5.9.2013 14:31

    automaticka klimatizacia

    Odpovedať

    1. Maher787 9.6.2014 10:05

     nie je automatická klima ale skratka angliuckého názvu klimatizácie Air condittion

     Odpovedať

  30. Rolo 11.8.2013 22:19

   Dobry den.
   Mohli by ste mi poradiť, kde sa nachádza filter ( klimatizačný – peľovy ? ) v aute FIAT PALIO WEEKEND ? A ako ho vymenit?

   Odpovedať

  31. peter doc. 26.7.2013 07:38

   Dobrý deň, časté zapínanie a vypínanie klímy, môže mať viaceré príčiny. Najčastejší problém je že nebežia vetráky na chladiči v motorovom priestore, systém sa prehreje prudko stúpne tlak v systéme a klíma sa vypne. Vypne ho snímač tlaku , ktorý je v systéme umiestnený na chladiči. Po ochladení tlak klesne a klíma naskočí a funguje . Další problém môže spôsobovať príliš veľa chladiaceho plynu v systéme objem klimatizácie priemerného auta je cca 500 až 700g. chladiaceho plynu. to že pri zapnutí klímy trhne z motorom , alebo poklesnú otáčk na voľnobeh je normálne je to záťaž na motor. Moderné autá dokážu eliminovať tento jav , rj. motora skoriguje voľnobeh a plynule zaradí kompresor do prevádzky nie sú citeľné rázy .Kompresor klímy odobere z výkonu motora cca . 2až3 kw. čo u motora z výkonom 60kw. je poznať.

   Odpovedať

   1. senioring 18.12.2013 23:41

    Súhlasím a podotýkam , že pri vozidle s výkonom 60kw sa jedná o maximálny výkon motora na brzde a jeho reálny výkon môže byť aj o 10 percent nižší . Dôležitejšie však je , že pri bežnej ustálenej jazde využívame zhruba polovicu výkonu ( v závislosti na celkovom výkone ) a podiel príkonu klimatizácie je cca 5 kw , čo znamená pri využitom výkone motora 25 kw je podiel klimatizácie jedna pätina . To je vysvetlenie zníženia výkonu a moc s tým nezmôže ani RJ , nakoľko nedokáže na potrebnú úroveň zvýšiť dávku paliva .

    Odpovedať

  32. peter 25.7.2013 21:37

   Ma klimatizacia taky vplyv ,ze ak ju zapne casto mi cukne autom.co by to mohlo byt a ako to odstranim?mam ford focus 1,8diesel 2009.vdaka

   Odpovedať

  33. pavel 12.7.2013 22:07

   prosim o radu.mam octaviu combi 1,9 tdi,jednotkovej rady.manualnu klimu.cerstvo vymenený kompresor klimy.po 3 týždňoch užívania,mi pri vonkajšej zvýšenej teplote okolia 27-30 a viac st.celzia v pravidelných intervaloch kompresor odpaja a zapaja(vypina -zapina).po zapnuti klimy to asi 2 min. chladí a potom začne prerušovane vypinat a zapinať,poznať to pri jazde trhanim vozidla.zaujimavé je že pri teplote okolia ráno okolo 20 stupňou celzia klima chladí stále a kompresor ide.elektriku-kontakty mam premerané-ok.oddiagnostikovať sa to nedá,kedže je to manuál.dakujem za odpoveď.pavel

   Odpovedať

  34. Tadeaš 6.6.2013 18:38

   Zdravim mam problem s chladenim klimatizacie kurenie mi ide len chladenie nie...mam Octaviou 1,rv 1996,82kw...neviete mi poradiť čo s tym?

   Odpovedať

  35. Ján 23.5.2013 10:20

   mám už dlhodobo podobný problém z auto klímou na Octavia 2 FSI - pravdepodobne ventilky nebudú poriadne tesniť, alebo je problém z tlakovým spínačom, nakoľko už po 2 mesiacoch prevádzky cítiť zápach čpavku vo vozidle a klíma je nefunkčná. Kúrenie funguje bez problémov. Pojistky a tesnosť boli preverené a sú v poriadku.

   Odpovedať

  36. spas 22.5.2013 11:40

   Čo komentár, to odborný názor. Stačilo by možno prečítať trocha odbornej literatúry a poniektorí by sa tu nemuseli vypytovať úplné banality , ale ako čítam komentáre, väčšina ani nevie, či vôbec v aute majú klímu, alebo nie. Ja len toľko, celkom dobre som sa pobavil.

   Odpovedať

  37. oto pakši 6.5.2013 19:05

   dobry den chcel by som sa spytať ,mam tojotu aygo s manualnou klimou proglem spočiva v tomto:pri zapnuti klimi sa kompresor zopne a rozbehne asi na 5-sek a vypne sa,na tlačitku sa nerozsvieti kontrolka ,vobec nesvieti v čom može byť problem?dakujem.

   Odpovedať

  38. venco 10.4.2013 22:32

   Dakujem urobim tak. Nech sa dary! :)

   Odpovedať

   1. norbe 2.5.2013 13:25

    znizenie otacok motora badat hlavne u slabsich kubatur.Samozrejme prichadzaju aj ine technicke priciny do uvahy...Klimu treba zdiagnostikovat.Najcastejsi je ale unik chladiva.Okoliu Piestan viem pomoct.

    Odpovedať

  39. venco 10.4.2013 20:09

   Dakujem za odpoed. Mam manualnu klimatizaciu a pri zapnuti tacitka mi ani neklesnu otacky ani niak neda najavo ze sa nieco udialo. Cize mozem ratat stym ze je nieco so spojkou? alebo je stale moznost uniknuteho media??
   este raz dakujem!

   Odpovedať

   1. laky 10.4.2013 21:37

    nieje začo :)) ak predtým po zapnutí klimatizácie otáčky klesli za každých okolností, je možná porucha spojky alebo elektriky... v každom prípade by som zašiel k odborníkom a nechal spraviť minimálne "diagnostiku" - tj. nech sa na to niekto skúsenejší pozrie a hneď budete vedieť, na čom ste :)

    Odpovedať

  40. venco 9.4.2013 20:31

   prosim vas, vie mi niekto poradit ci ma vonkajsia teplota vzduchu vpliv na zopnutie klimi. lebo vonku je teplota uz okolo 10 stupnou a mne klima stale nefunguje.
   dakujem!

   Odpovedať

   1. laky 10.4.2013 10:38

    Vonkajšia teplota v prípade manuálnej klimatizácie nemá vplyv na "zopnutie", pri automatickej jednoducho nastavíte najnižšiu možnú teplotu a zapnete klimatizáciu. Ak vám ani po tomto úkone nezačne chladiť možno len treba doplniť chladiace médium (podľa úrovne tesnosti môže pomaly unikať), v horšom prípade je poškodené vedenie chladiaceho média, či poškodený kompresor klimatizácie alebo zblbla elektronika.

    Odpovedať

  41. norbe 28.3.2013 22:13

   Rozne nazory..Zakaznik pri prvej prehliadke s kupenym autom/7 rocnym/ ma upovedomil ze nepotrebuje nic robit s klimou,ze su cela rodina alergici.Po vymontova ni filtra vnutorneho priestoru vypadlo za lopatu prachu a listia.Ked som mu to ukazal a povedal mu ze to dycha i pri vypnutej klimatizacii,nevedel co ma povedat.A preto: klima v aute nam neskodi,ovladame ju my .Mame to vo vlastnej rezii.Opat-udrzba a servis.

   Odpovedať

  42. Fly 7.1.2013 12:21

   Nedá mi nereagovať na blbosť ktorú tu niekto hore uviedol, že vzduch je suchý preto, že pod autom odkvapkáva voda. Voda, ktorú vidno pod autom hlavne v horúcich dňoch po jazde s klímou nesúvisí so vzduchom v kabíne ale vzdušnou vlhkosťou vonku, ktorá namŕza na potrubbiach klimatizácie v jej najchladnejších častiach zvonka. Po vypnutí klímy/motora sa tento ľad topí. V prípade, že je zapnutá vnútorná cirkulácia vzduchu vo vnútri napr. v režime jazdy v tunele alebo za smradľavým nákladiakom ( čo v lepších klímach zabezpečuje senzor smradu )nemá vlhkosť z kabíny kde uniknúť lebo je to stále ten istý vzduch, naopak sa zvyšuje nakoľko cestujúci vhlkosť vydychujú. Klíma v normálnom režime si prisáva vzduch zvonka,inak by sme sa pri dlhej jazde podusili v CO2, ktorý vydychujeme, preto hlavný faktor vzdušnej vlhkosti v kabíne má vonkajšia vlhkosť vzduchu čo sa však mení od počasia. Subjektívny pocit suchého vzduchu má na svedomí zrejme slnko, ktoré pri dlhšej jazde vysušuje pokožku. Kto chce poznať celú pravdu, nech si zabezpeči vlhkomer a vykonáva merania v rôznych režimoch/teplotách čo je téma aspoň na diplomovku.

   Odpovedať

   1. Jarp 31.3.2013 15:51

    Nemáš pravdu, klimatizácia naozaj vysušuje vzduch! Áno, vzduch z vonku má určitú teplotu, ale keď prechádza studením výmenníkom, tak sa časť tejto vlhkosti zrazí na ňom a do kabíny fúka tým pádom suchší vzduch. Keď je na výmenníku dosť nazrážanej vody, tá steká a vykvapkáva práve prepadovými hadičkami pod auto... Aj keď si pri automatických klimatizáciach zapneš ofuk skla, väčšinou sa zapne aj klíma, práve aby sa aj vysušil vzduch fúkajúci na sklo. Ináč ja osobne nijak nepociťujem, že klíma suší vzduch, ale je to fakt...

    Odpovedať

  43. roman 22.7.2012 17:24

   áno, je to normálne, mám to tiež na fábii. Klíma produkuje suchý vzduch, takže sa dá použiť na odhmlenie zaroseného čelného skla. Tiež som si na začiatku myslel, že je to chyba, ale klimatizácia sa okrem chladenia interiéru dá využiť aj tak ako som spomínal. A čo som čítal, majú to aj iné autá.

   Odpovedať

  44. vladimír 22.7.2012 15:33

   Mám Hyundai i20. keď otočím gombík tak, aby ventilátor ofukoval predné sklo, tak sa mi automaticky rozsvieti svetielko na tlačítku manuálnej klimatizácie. Je to normálne? Načo sa rozsvieti a čo to znamená? Rozsvieti sa aj vtedy, keď motor nejde, ale kľúč je na on.
   Pri ostatných polohách gombíka - pri ofukovaní nôh, či vodiča a spolujazdca, sa svetielko na tlačítku klímy nerozsvieti.
   ďakujem za názory

   Odpovedať

  45. Jozef 10.7.2012 13:06

   Dobry den, chcel by som sa opytat ako spravne cistit klimu. Mam Octaviu I 2003 s automatickou klimou. Zadovazil som si sprej na cistenie klimatizacie s hadickou.. mozno z toho pojde pena, neviem. Niekde som cital ze sprej sa strieka do sania klimatizacie. Viete mi poradit kde sa taketo nieco nachadza?

   Ked sa ta pena nastrieka do vyduchov (odkial ide vzduch do kabiny) bude to v pohode? Dostane sa ta pena aj na vyparnik. Ked sa aplikuje sprej musi byt pelovy filter vonku?

   Dakujem za radu

   Odpovedať

  46. patrik 26.1.2012 11:16

   dobry den....strasne sa mi rosi auto ked sedime vnom 4ludia..mam 2zonovu klimu nastavim ju na urcitu teplotu a z pravej strany ide vzduch ako som nastavim a na levej ide tepli.uz som strapati stoho...rano pridem do auta a okna su zarosene a zamrznute...ked sa to rostopi vsetko tecie do dveri a pod..neviem co mam robit

   Odpovedať

   1. lego 13.6.2012 00:18

    zdrawim,musis si dat vysusit koberceky lebo tie ked su mokre a ked je w aute teplo tak sa viparuju tak preto mas stale zarosene okna,viskusaj a uvidis,jasom to mal tiez ale treba sa o to auticko poriadne starat a ono nebudu ziadne problemi,ak mas garaz tak nechaj pootworene bud dvere alebo okna nech sa to po jazde v nom vipari ta vlhkost von s interieru

    Odpovedať

  47. maco 20.5.2011 20:23

   mohli by ste mi poradiť, kde sa nachádza filter ( klimatizačný - peľovy ? ) v aute FORD FUSION ?

   Dokážem si ho vymeniť aj sám ? Ď.

   Odpovedať

   1. Mišo 13.7.2011 20:12

    musíš dať dole plynový pedál 3 matice na 10klúč-orech ,potom 4 skrutky na torex 20tku.plastový kryt po pravej strane plynoveho pedálu.

    Odpovedať

  48. Adrián 21.4.2011 17:33

   Dobrý deň.

   Vedeli by ste mi poradiť? Chcel by som dezinfikovať výparník klimatizácie a cez odpadovú hadičku tam nastriekať penový koncentrát. Mám VW Passat 2.0 TDI-r.v.2006 a v servise mi nevedeli povedať kde sa výparník nachádza.Vedeli by ste mi poradiť kde sa tento výparník nachádza spolu aj s odpadovou hadičkou? Ďakujem.

   Odpovedať

   1. Marco 28.4.2011 16:22

    Neviem o žiadnej odpadovej hadičke, peľový filter sa na chádza pod spolujadcovým kaslíkom. Ale ak chceš videzinfikovať klímu, vyber peľový filter a nastriekaj špeciálny sprej do okruhu vetrania, pri pustenom ventraní samozrejme. Pozor si treba dať, aby sa striekal sprej až za ventilátor, pretože ak by sa striekal pred ventilátor vetrania, hrozí od iskrenia motora ventilátora vznietenie. Samozrejme, toto je amatérske čistenie a nikdy nemôže nahradiť profesionálne vyčistenie klímy. Ale tak niečo pomôže.

    Odpovedať

  49. Anonym 12.4.2011 19:00

   Vzduch z klímy je o dosť suchší ako ten čo sa nasáva, vidieť to aj natom, že keď je zapnutá klíma pod autom odkvapkáva prebytočná voda. A zápal môže sposobovať práve tento suchší vzduch ktorý vysušuje oko a keď sa častejšie nemrká a tým sa nerozotierajú slzy je problém. Ešte horšie je keď sa klíma aspoň raz za rok dva nedezinfikuje. Okrem suchého vzduchu sa do očí dostávajú aj rôzne baktérie a plesne. S klímou treba opatrne a nastaviť fukáre tak, aby priamo neofukovali tvár.

   Odpovedať

  50. Jaro 12.4.2011 18:46

   Môj kolega tvrdí,že v aute klimatizacia vysušuje vzduch a preto má problém z očami,ktoré sa mu po dlhšej jazde zapaluju,ja tvrdím ,že klimatizacia v aute zvlhšuje vzduch ,pretože ako prúdi vzduch cez výparník strháva zo sebou časť zvlhčeneho vzduchu ,ktorý prudicez výparnik.Problem z očami múže nastať tým,že má nastavené tzv.fukare na čelne okno a ten studený vzduch mu zapaluje oči,lebo sa odraža zvnutra čelneho skla presne na oči,aj proti tomu aby vzduch neprúdil priamo do očí použivam slnečnu clonu,ak teda musim mať ofukovane čelne sklo!

   Kto má pravdu????


   Jaro!

   Odpovedať

   1. begbeee 24.3.2013 13:18

    Klimatizácia vzduch vysušuje, využíva sa to napr. pri odhmlievaní skiel.

    Odpovedať