EGR ventil, čo je to, ako funguje, poruchy


 • 38
 • 20.3.2016
 • Marcel Janco
 • Obsah škodlivín vo výfukových plynoch môžeme znižovať rôznymi spôsobmi. Napríklad optimalizovanou konštrukciou motora, rôznymi zariadeniami vo výfukovom trakte (katalyzátor, DPF - FAP filter), vhodným palivom (nízko-sírnatým, obsahujúcim potrebné aditíva, atď.) alebo tiež spätným vedením výfukových plynov, tzv. recirkuláciou. Proces spätného vedenia výfukových plynov má na starosti EGR systém.

   

  Čo je to EGR a ako funguje?

  EGR (angl. Exhaust Gas Recyclation) resp. AGR (nem. abgasrückführventil) je ďalšia ekologická vychytávka, ktorá má na starosti prúdenie výfukových plynov späť do spaľovacieho procesu. EGR systémy delíme na interné a externé.

   

  Interné (vnútorné) EGR

  Vnútorné EGR je založené na úprave časovania ventilov - tzv. prekríženie ventilov. Počas výfuku dochádza na okamih k pootvoreniu sacieho ventilu, čím dochádza k čiastočnému úniku spalín do sacieho potrubia. V čase, keď ide piest dole - sanie, dostáva sa do spaľovacieho priestoru palivová zmes spolu s nasatou časťou výfukových spalín.

  Druhá možnosť je, že sa otvára na okamih výfukový ventil počas sania motora. Vtedy sa počas sania dostáva do spaľovacieho priestoru aj časť spalín z výfukového traktu.

  Systém je finančne nenáročný a nezvyšuje nároky na zástavbový priestor. Staršie systémy nemali možnosť regulácie množstva výfukových plynov, novšie sú ovládané pomocou variátora vačkového hriadeľa.

   

  Externé (vonkajšie) EGR

  Externé EGR sa používa častejšie, keďže je presnejšie a ľahšie sa nastavuje pre rôzne jazdné režimy. Na druhej strane je komplikovanejšie a náchylnejšie na poruchy.

  Spočiatku bolo externé EGR jednoduchý systém, ktorý používal pneumaticky ovládaný EGR ventil. Zvyčajne sa v hlave valcov nachádza kanál prepájajúci výfukové zvody so vstupom na EGR ventil, ktorý podtlakom otvára alebo zatvára recirkulačný okruh. Z ventilu vedie rúrka späť do sania a zvyčajne je chladená obtekajúcim vzduchom, aby sa teplota spalín ďalej znížila.

  Tento najjednoduchší princíp mal tzv. samoregulovateľný EGR fungujúci podľa podtlaku zo sania, pričom vyradenie na voľnobehu je zabezpečené pomocou jednoduchého odpojovača. EGR ventil teda ovláda malý priechod medzi sacím a výfukovým potrubím. Keď sa ventil otvorí, sacie potrubie si vďaka podtlaku načerpá potrebné množstvo spalín z výfukového potrubia. Nasaté množstvo výfukových plynov je zmiešané vo valci s čerstvou zápalnou zmesou, čím sa zníži teplota horenia a pomáha udržiavať emisie NOx v prijateľných medziach.

  Sprísňujúce sa emisné limity si však časom vyžiadali sofistikovanejšie EGR systémy. Pre presnejšiu reguláciu bolo potrebné kontrolovať a regulovať stav priebežne. Najskôr sa elektronicky kontroloval iba stav ventilu (otvorený/zatvorený), neskôr sa pridala aj kompletná elektronická regulácia pomocou servomotora. Riadiaca jednotka motora tak presne reguluje EGR ventil na základe prevádzkových režimov a informácií z rôznych snímačov.

  V prípade benzínového motora sa recirkulované množstvo spalín zvyčajne pohybuje v rozsahu cca 10% - 25%  z objemu nasatej zápalnej zmesi do valca. U dieselového motora je množstvo spätne privádzaných výfukových plynov až 50%.

  Podiel recirkulovaných plynov nemôže byť ľubovoľne veľký, keďže s nadmerne sa zvyšujúcim percentom výrazne rastie aj podiel nespálených uhľovodíkov HC, znižuje sa účinnosť a zvyšuje spotreba a taktiež je obtiažnejšie zaručiť rovnomernosť chodu motora. Je teda veľmi dôležité nastaviť maximum recirkulovaných výfukových plynov tak, aby nezhoršovalo ostatné prevádzkové parametre motora nad požadovanú úroveň.

  Dôležité je tiež vedieť, že spätné vedenie výfukových plynov (tzv. recirkulácia) pracuje len v určitom prevádzkovom režime motora. Spätné vedenie výfukových plynov (EGR ventil je otvorený) sa využíva len pokiaľ je motor zahriaty na prevádzkovú teplotu, pracuje v režime čiastočného zaťaženia, resp.  λ = 1 (stechionometrický pomer 14,7 g vzduchu ku 1 g paliva) pre benzínové motory.

  Recirkulácia sa vypína (EGR je uzavretý) vždy, keď sa spaľuje bohatá zmes, t.j. v prípade, akcelerácie, plného zaťaženia alebo v režime štartovania a následného zohrievania na prevádzkovú teplotu. Pri spaľovaní bohatej zmesi totiž vzniká oveľa menej zlúčenín NOx, ako v režime čiastočného zaťaženia.

  EGR ventil je uzavretý aj pri chode naprázdno z dôvodu tichšej prevádzky - rovnomerného chodu motora. Recirkulácia - spätné vedenie výfukových plynov sa tak reguluje v závislosti na teplote, otáčkach a zaťažení motora.

  EGR

   

  Podľa chladenia recirkulovaných spalín existujú tri typy externých EGR:

  • EGR bez ochladzovania - výfukové plyny neprechádzajú cez výmenník tepla. Najjednoduchšie prevedenie, avšak teplota spalín je vysoká a tým pádom aj redukcia NOx je nižšia.
  • EGR s plným ochladením, výmenník tepla je chladený buď vzduchom alebo vodou - výfukové plyny prechádzajú cez výmenník tepla. Výhodou je vysoká účinnosť, nevýhodou najmä komplikovanejšie prevedenie a náchylnosť na kondenzáciu vody v potrubí.
  • EGR s čiastočným ochladením - iba časť výfukových plynov prechádza cez výmenník tepla. Výhodou je vysoká účinnosť, presná regulácia, eliminácia kondenzovania vody, nevýhodou komplikovanejšie a drahšie prevedenie.

   

  LP a HP EGR

  Externé EGR delíme aj podľa miesta odberu výfukových plynov a miesta ich primiešavania k nasávanému vzduchu na nízkotlakové (označované ako LP z anglického Low Pressure) a vysokotlakové (označované ako HP z anglického High Pressure).

   

  Nízkotlakový EGR

  V prípade nízkotlakového systému EGR sa výfukové plyny odoberajú až po ich prechode cez turbodúchadlo a filter pevných častíc a s nasávaným vzduchom sa miešajú už pred vstupom do turbodúchadla. Odoberané plyny tak majú nižší tlak, sú chladnejšie (zvyčajne pod 150°C - použitie plastových rúrok a obyčajnejších tesnení) a v prípade DPF aj čistejšie, čím sa menej zanáša sací trakt a menej kontaminuje olejová náplň. Nevýhodou je komplikovanejšie prevedenie. Tento systém sa využíva najmä v prípade prísnejších emisných noriem Euro 5 resp. Euro 6.

   

  Vysokotlakový EGR

  U vysokotlakového systému EGR sa výfukové plyny odoberajú pred turbodúchadlom a k nasávanému vzduchu sa zvyčajne primiešavajú za medzichladičom stlačeného vzduchu. Výhodou oproti nízkotlakovému systému je jednoduchšia a priestorovo menej náročná konštrukcia. Naopak nevýhodami sú vyššia teplota výfukových plynov (potreba dochladzovať) a vyšší tlak spalín (nutnosť kovových rúrok a teplotne a tlakovo odolnejších tesnení), vyššia teplota spalín - nižšia účinnosť eliminácie NOx a keďže spaliny neprechádzajú cez filter pevných častíc, vo zvýšenej miere zanášajú sací trakt a kontaminujú olejovú náplň.

   

  Výhody a nevýhody použitia EGR systému z pohľadu prevádzkových vlastností vozidla

   

  Výhody

  Hlavnou úlohou EGR ventilu je znižovať emisie oxidov dusíka NOx, ktoré vznikajú pri vysokej teplote spaľovania (obecne nad 1370°C). Inými slovami, tým že sa časť výfukových plynov vracia späť do valca, zvýši sa obsah inertných plynov (ako je CO2, vodná para a N2) v zmesi, čo znamená nižšie maximálne teploty počas spaľovania.

  Množstvo NOx tvorených pri spaľovaní je exponenciálnou funkciou spaľovacej teploty, takže aj jej malé zníženie výrazne zníži produkciu NOx. Keďže prichádzajúca časť výfukových plynov akumuluje teplo vznikajúce pri spaľovaní, môže byť motor (hlava a steny valcov) subtílnejšie, keďže nie je potreba odvádzať toľko zbytkového tepla. V praxi tak zostane viac tepla akumulovaného pre expanznú fázu, čo tiež pomáha zvyšovať efektivitu celého motora.

  V prípade benzínových motorov sa znížením teploty spaľovania eliminuje riziko detonačného horenia. Môže sa tak nastaviť väčší predstih, čo priaznivo vplýva na celkovú účinnosť motora, pričom odpadá podmienka tankovať vysoko oktánový benzín. U benzínových motorov, kde je výkon regulovaný pomocou škrtiacej klapky má použitie EGR priaznivý vplyv aj na znižovanie čerpacích strát. Aby sme získali rovnakú dynamiku jazdy v porovnaní s motorom bez EGR je totiž nutné o niečo viac stláčať akcelerátor. Vtedy je škrtiaca klapka viac otvorená a znižuje sa tak pneumatický odpor - čerpacie straty v sacom potrubí.

   

  Nevýhody

  Medzi hlavné nevýhody recirkulácie výfukových plynov patrí zanášanie sacieho systému (platí najmä o vysokotlakovom EGR). Výfukové plyny totiž obsahujú rôzne nečistoty (čiastočky uhlíka a pod.), ktoré spolu s olejovými výparmi z odvetrania kľukovej skrine vytvoria lepkavý maz. Ten postupne zanesie samotný EGR a sacie potrubie vrátane všetkých častí, ktoré sa v ňom nachádzajú (škrtiacej klapky a pod.). Zanesený EGR či škrtiaca klapka nepracujú správne, lepkavý maz tiež zmenšuje prierez kanálov, zvyšuje pneumatický odpor prúdenia vzduchu a negatívne tak vplýva na výkon motora.

  U benzínových motorov je určitou nevýhodou mierny pokles výkonu z dôvodu poklesu vykonanej práce pri expanznom zdvihu. Z tohto dôvodu je EGR vyradený z funkcie pri potrebe väčšieho výkonu - napr. pri prudšej akcelerácii. V prípade dieselu pracuje motor s prebytkom vzduchu, ktorý vo väčšej či menšej miere nahrádzajú výfukové plyny, a tak je tento vplyv zanedbateľný.

  Pri dieselových motoroch má množstvo recirkulovaných výfukových plynov vplyv na produkciu sadzí. Čím viac je výfukových plynov vrátených späť do valca, tým viac sa tvorí sadzí a motor tak povediac dymí.

  Obtiažne je zladiť fungovanie EGR v prípade použitia DPF filtra. Pre správnu funkciu regenerácie-vypaľovania sadzí totiž potrebuje DPF-ko dostatok vzduchu. Tým, že nahrádzame v sacom potrubí vzduch výfukovými plynmi, obmedzujeme aj činnosť filtra. Vo výsledku sa tak pri nesprávnom fungovaní EGR môže DPF filter rýchlejšie zanášať.

  Medzi nevýhody EGR patrí aj rýchlejšie kontaminovanie oleja nespáleným zložkami obsiahnutými v spalinách (platí najmä o vysokotlakovom EGR). Presnou reguláciou, či odberom spalín za DPF filtrom sa tento nedostatok podarilo do značnej miery minimalizovať, určitý vplyv však zostáva naďalej.

   

  Poruchy EGR systému

  Bežne nepotrebuje EGR systém žiadnu špeciálnu údržbu, maximálne občas prečistiť od karbónových usadením. Samozrejme to platí ak je motor v dobrej kondícii a všetko funguje ako má.

  Zvýšené riziko problémov nastáva v prípade nadmerného opotrebovania (poruchy) vstrekovacieho systému, používania nekvalitného paliva alebo ak motor spaľuje spolu s palivom aj olej (opotrebované turbo, opotrebovaný motor a pod.). V tých prípadoch obsahujú spaliny väčšie množstvo sadzí a nespálených častíc, ktoré spôsobia rýchlejšie zanášanie EGR ventilu a sacieho traktu. Zanesený ventil sa tak neotvára úplne resp. nedoviera a postupne prestáva plniť svoju funkciu. Riadiaca jednotka tak na základe snímača polohy vypíše chybové hlásenie.

          

  Nefunkčnosť EGR zisťuje riadiaca jednotka aj na základe monitorovania systému pomocou teploty spalín. Za EGR ventilom je umiestnený snímač teploty, ktorý vysiela hodnoty do ECU motora. Ak teplota spalín vystupujúcich z EGR nie je v požadovanom rozsahu, zaznamená ECU motora chybové hlásenie. Teplotný snímač sa zvyčajne nachádza na potrubí priamo za EGR ventilom alebo na sacom potrubí v mieste primiešavania recirkulovaných spalín. Ďalšou možnosťou ako ECU vyhodnocuje funkčnosť EGR je monitorovanie tlaku v sacom potrubí pomocou MAP snímača (Manifold Absolute Pressure).

  Z pohľadu prevádzkových vlastností sa okrem svietiacej kontrolky prejavuje nefunkčnosť EGR aj hrubším/nerovnomerným chodom motora, slabšou resp. trhavou akceleráciou - motor pri pridaní šklbe, taktiež nadmerným dymením (vozidlá bez DPF) alebo obtiažnym štartovaním. Pri zanesení karbónovými usadeninami nezriedka pomôže vyčistenie (odkarbonizovanie), ak je však zanesenie vo veľkom rozsahu, resp. zlyhala elektronika, vtedy pomôže len výmena celého ventilu.

  Komentáre (38)

  Pridať komentár

  1. Ďuro 1.4.2015 20:38

   Dobry den. Mam Nissan pathfinder 2,5 rocnik 2008.
   Ukazovalo mi chybu motora dali sme to na pocitac a ukazalo chybu EGR.
   Stava sa mi ze ked startujem tak motor toci ale nechce naskocit musim pridat plyn na plno a potom to naskoci. druha vec je ze ked idem predbiehat podradim vytocim ho a akoby ho hodilo do nudzoveho rezimu a auto nechce tahat. Vypnem motor znova nastartujem a zase to ide. nestava sa to pravidelne ale sem tam. myslite ze to je chyba v EGR?Dakujem.

   Odpovedať

  2. Anonym 2.3.2015 15:25

   čierne dymenie skôr poukazuje na nespravny pomer paliva a vzduchu , netesnost na plniacom potrubý , alebo snimač nasavaného vzduchu neudáva správne hodnoty , prípadne skontrolovať plniaci tlak turba za jazdy cez diagnostiku , peter.

   Odpovedať

  3. Marek 1.3.2015 23:32

   Nazdar mam problem s dymyvostou auto stale dymaci ci v klude ci pocas jazdy a najviac dava za prudkej akcelerecie .. je to mercedes c 220 cdi model W203 ... turbo je menene sanie bolo cistene na diagnostike boli trysky doslova pochvalene .. kedysi mi to dymilo slrz turbo bol to sedy dym bolo to aj citit no teraz je cierny by som povedal moze byt v prdeli egr to jest ze mi prepusta spaliny pocas celeho chodu ?

   Odpovedať

  4. Vladimir 5.1.2015 15:20

   Zdravim mam renaul talia 1,2 55kw 16v 2009,benzin mam problemi s nastartovanim auta za studena ale najme v zimnom obdoby moze bit navine ten EGR ventil.Vopred dakujem za info

   Odpovedať

  5. Anonym 22.11.2014 21:03

   ked odstavim EGR nezvecim spotrebu

   Odpovedať

  6. Merlin 14.11.2014 22:07

   EGR odstavit, znamena vyriesit a odstranit jedno kurvitko...
   Ale nieje to tak jednoduche, cim novsie auto, tym vatsi problem.
   U starych aut, stacilo dat blendu pod prirubu na vyfukovom potrubi z plechu, najlepsie nerezoveho, namazat cementom na vyfukove spoje a bolo po parade.
   Pokial ventil nebol zniceny ( obvukle ma spatnu kontrolu do diagnostiky ) tak sa otvara a zatvara a auto ide veselsie, nic sa nekazi, problem je odstraneny.
   U novsich aut, je ventil obvykle umiestneny velmi nepristupne a na nejaku prirubu zabudnite.
   Presne ako pise dakto hore, vaha vzduchu odhali zradu a zacne pindat do RJ ze ventil nefacha.
   Bud sa to da "opravit softom" alebo mechanicky.
   EGR sa musi zapojit tak, ze v podstate bypasne sanie a to niekedy je vazna strojarska praca, vyrobit priruby, umiestnit to pod filter a tak podobne.
   Ale potom to funguje, ako by to bolo z fabriky hotove.
   Najhorsie je, ak je este na vyfuku DPF/FAP.
   Toto uz odstranit je celkom problem.
   Najlepsie je spravit do toho dieru roxorom, ale taku akorat, aby to trocha brzdilo prietok, ale zas nie moc, rezim vypalovania ostane zachovany a ono sa to podda.
   Na STK sa sice cuduju, ale zas nie moc a ako kde..
   Horsie je, ze bude stale horsie a horsie, lebo tie kurvitka sa zacnu montovat stale sofistikovanejsie a komplikovanejsie a nebude stacit jednoduchy zasah v garazi.

   Odpovedať

  7. Rony 10.9.2014 12:02

   Tak som v kibli. Aj tak ďakujem za rady a info.

   Odpovedať

  8. peter 10.9.2014 10:55

   Soft na EGRko, a iné skús stránku jantolak diagnostika , ale nedoporučujem sa s tým hrať treba aby to urobil človek ktorý má skúsenosti s diagnostikov ok.

   Odpovedať

  9. peter 10.9.2014 10:51

   som tak 300km. od KE.

   Odpovedať

   1. looft 10.9.2014 17:43

    Tak som trocha polaboroval s tým zaslepením egr ,motor ide živšie nehreje sa to o nič viac ako pred zaslepením ,poznám svoje auto dobre jazdím denne 300-400km je to ozaj poznať keď to ide na čistý vzduch.

    Odpovedať

  10. peter 10.9.2014 10:04

   Z košic som neni , treba pozrieť niečo na nete ale neni to lacna vec taky soft. Motor sa iste nebude prehrievať ked sa odstaví EGR. isto nie pokial sa motor prehrieva je tam iný problém

   Odpovedať

  11. loof 9.9.2014 21:29

   Čo myslíte je možné že sa po zaslepení egr ventilu bude motor pri prekonávaní stúpania prehrievať? Čítal som niekde že sa pridávaním spalín do zmesi mení priebeh spalovania a tým sa dosahuje znižovanie teploty spalovania.A ked sa to zaslepí nebude sa to prehrievať pri extremnej záťaži naložené pri dlhej jazde do kopca?? Napr:na trojku desať minút?

   Odpovedať

  12. Rony 9.9.2014 15:19

   Diky za odpoveď. Keď už je o tom reč, kde by sa dal zohnať ten program? Nie si náhodou z Košíc?

   Odpovedať

  13. peter 9.9.2014 14:32

   Na odstavenie EGR. v r.j. motora je treba špecial program ktorý to dokaže VAGčkom to neurobíte, tiež sa dá odstaviť aj DPFko, čo sa týka vyhodnotenia tak funkciu EGR.zistí cez snímač hmotnosti vzduchu pokial je tam podtlakom ovládaný EGR.pokial je ovladaný elektronicky tak cez potenciometer v ňom zabudovaný v spolupráci z snimačom vzduchu

   Odpovedať

  14. Rony 9.9.2014 09:17

   Díky za odpoveď. Zdá sa,že sa v tejto problematike vyznáš. Vedel by si napísať postup na VW Bora 1.9 TDI 96kW (2005 r.)?? Jeden známy má v notebooku VAG, ale nevie s tým robiť.
   A ešte by ma zaujímalo, že ako a na základe čoho RJ vyhodnocuje stav emisií a potom dáva rozsvietiť tú nešťastnú kontrolku a vypisuje hlásenie " Emisie-do dílny ". Alebo len jednoducho sleduje správnu funkciu EGR ventila?

   Odpovedať

  15. peter 9.9.2014 07:37

   Zaleži ako vozidlo aký model , nemusia sa zvýšiť emisie . EGR. má za úlohu znížiť teplotu horenia v spalovacom priestire , tým sa znižujú emisie to je celé odstavenim ventilu nemusí na stk, zistiť problém

   Odpovedať

  16. Rony 8.9.2014 19:52

   Tak na toto chcem presné informácie, ako sa to robí. Ale aj tak - tie emisie predsa len nebudú v poriadku...či ???

   Odpovedať

  17. peter 8.9.2014 15:12

   EGR.sa dá odstaviť aj softwerovo v r.j, motora potom nič nesvieti

   Odpovedať

  18. Rony 6.9.2014 10:29

   Nechápem, ako môže niekto zablendovať EGR natrvalo. Veď potom stále svieti kontrolka emisií a auto nemá šancu prejsť cez emisnú kontrolu, lebo tie emisie nemá evidentne v poriadku.

   Odpovedať

  19. Lubo 5.9.2014 08:56

   zdravím môj bratranec ma audi a4 1.9 TDI 81Kw zablendoval eger a motor je ovela dravší ako pred tým predtým auto po 3000 otáčkach uplne zomrelo teraz to do 5000 ťaha stale sanie mal tiež zanesene ale netieklo mu chvalabohu nič ale vyčistili sme ho zablendovali plechom kym neobjednal blendovacie plechy nato a ma to zablendovane a žiaden problem :)

   Odpovedať

  20. Peter 10.5.2014 19:55

   Dobrý den.... mam Skodu Fabia combi rok 2004 1.2 47kw.... chcem sa spytat keby mi odisiel uplne EGR ventil ako to zisitim ? na diagnostike mi nevyhodilo ziadnu chybu... dnes mi pocas jazdy zacalo autom skubat... myslel som si ze mi odisla cievka a ide mi na 2valce ale ked sme napojili auto na diagnostiku nic mi nevyhodilo... nemozem nastarvotat... tyzden dozadu som vymenil olej + filtre, sviecky a lambdu sondu... :( neviem kde moze byt chyba.... viete mi poradit? dakujem za radu...

   Odpovedať

  21. Luboš 26.4.2014 11:17

   Zdravím mohol by my niekto poradiť?Mám renault clio 1,5 dci.Už som ho mal vela krát v oprave a stále to nejde. Ráno keď chem naštartovať musím dlhšie točiť a až potom chití a z výfuku ide bieli dym.Potom už ide v pohode,ale v poslednej dobe sem tam za jazdy trhá.Vymenil som egr ventil,skrinku žhavenia,na diagnostike ukazuje vadu egr ventilu ako sa chyba vymaže vydrží to asi 2týždne a potom zase problémy.

   Odpovedať

  22. peter 14.1.2014 21:20

   Bolo vozidlo na diagnostike? Treba to skontrolovať diagnostikou a potom sa dá k tomu niečo povedať hlavne akú závadu bude písať v pamäti chýb motora . Peter.

   Odpovedať

  23. Vladimir 14.1.2014 18:00

   Zdravim vedel by mi niekto poradit.Vlastnim VW passat 1.9TDI 2006 mam problem pri prvom natartovani auto ide ako keby odislo turbo.Zastavim nastarujem znova a auto ide bez problemov. Na pristrojovke sa mi ojavilo ze problem s emisiami ktory potom zmyzol. Velmi pekne dakujem za rady.

   Odpovedať

  24. PETER. 20.11.2013 13:03

   treba skúsiť pustiť diagnostiku akčných členov, či funguje ten ventil, ak nie vybrať von skontrolovať či nie je zanesený , ak neni znesený skontrolovať kabeláž ktorá vedie k nemu ak je v poriadku tak je vadný ventil , po výmene doporučujem urobiť nastavenie a skontrolovať stupeň zanesenia filtra DPF. ak ho vozidlo má , peter.

   Odpovedať

  25. Pavol 19.11.2013 22:06

   Dalej mi este na palubnom vypise Err 1 ....

   Odpovedať

  26. PETER. 19.11.2013 09:29

   Zdravím, ako viete že problém je vo ventily spätného vedenia ?? bolo auto na diagnostike? čo tam písalo? peter

   Odpovedať

   1. Anonym 19.11.2013 16:15

    Bolo na diagnostike a napísalo tam ze "Chyba spätný ventil výfukových plynov".... Viac neviem....

    Odpovedať

  27. Pavol 18.11.2013 19:39

   Ahojte,

   mam VW Touran 1,6 TDi 66 kW, r.v. 2011. Mam problem tiez asi so spetnym ventilom vyfukovych plynov, aspon podla diagnostiky to tak je.. Auto ma 60.000km a zacala mi blikat kontrolka zavenia na palubovke. Najskor len pri vacsej zatazi matora ale postupne uz svieti stale. Plus svieti aj kontrolka katalizatora... Motor nemozem dostat do otacok a do kopca idem horko tazko 30km\h. Pozerali sme ci niesu poskodene kable k riadiacej jednotke ale nie... Budem musiet vymenit teda Ventil? Kolko moze stat a kolko oprava? Mate s tym skusenosti? Auto bol v ten den este na prehliadke po 60.000km, bolo aj na diagnostike, vymene oleja a filtrov a vse bolo oka. Po ceste dom toto...
   Viete mi tu niekto poradit co dalej?
   Dakujem vopred za kazdu radu....

   Odpovedať

  28. Miki 7.8.2013 21:02

   Vďaka za radu eger netiekol a fungoval normálne akurát celé sanie aj ventil samotný bol zanesený od sadzí jedná sa o golf 4 no po vyčistení som ho na určitý čas zablendoval a sledoval chovanie motora aj cez diagnostyku žiadna zema nenastala iba sa hore spomenuté veci nezanášali ale po čase som blendu odstránil . Tak tiež som čakal že RJ motora bude protestovať ale nebol tomu tak . Preto sondujem o výhodách ventilu či ho zablendovať alebo nie lebo jediná výhoda blendy je zatial iba čisté sanie.

   Odpovedať

  29. peter doc. 7.8.2013 07:39

   zdravím, egr. ventil slúži na zníženie teploty horenia a tým sa znížia aj emisie . Ked ho zablendujete tak motor to dokáže zistiť cez snímač hmotnosti vzduchu. pri otvorení ventilu sa zníži hodnota na snímači pokiaľ sa tak nestane, tak v rj. motora napíše chybu prietok výfukových plynov príliš malý . Auto môže isť normálne nemusí prejsť do núdzového režimu, ale aj môže záleží to od typu auta. čo sa týka netesností na egr, ventile je to dosť časté pomôže výmena neni to lacné tak sa to moc nerobí .V systéme sania u turbo motorov sa vždy najde malé množstvo oleja neni to chyba , a neni nutné meniť hned turbo . Toľko z mojej strany k tunajším komentárom peter doc.

   Odpovedať

  30. Miki 6.8.2013 20:15

   Zdravím no a čo ak je EGR ventil ovládaní podtlakovým systémom a po vyčistení ventilu a celého sania na diesli sa zablenduje prívod výfukových spalín je to veľký zásach či nie ?

   Odpovedať

  31. norbe 29.3.2013 12:02

   DPF fyltre su dalsi vymysel ako predrazit udrzbu a prevadzku vozidiel.Rosptyluje plyny na aerosol ktory sa ovela lahsie vdychuje a dostava do pluc...dnes je uz zname ze to je skor marketingova zalezitost.Trend je taky...vymyslat a komlikovat prevadsku spolu s elektronikou ktora je pricinou mnohych poruch a starosti majitelou aut.Spolahlive auta koncili 90timi rokmi.Dnes aj ked date milon za auto necakajte ze bude spolahlivo sluzit.Cize ma systemy,vymozenosti vdaka elektronike ktora za vas aj zaparkuje ale je nekvalitna,poddimenzovana.zaliata lepilami aby sa nedala opravit ,prespajkovat.Tak ako televizor za 5000e vam nik neopravy.Je konstruovany na 2-3 roky.potom to je o stasti.

   Odpovedať

  32. norbe 29.3.2013 11:44

   nemusi hned turbo byt na prićine,EGRko nasava a vedie spat vyfukove splodiny do sania kde vzdy zakarbonuje najblizsi ventyl sania.Totalne zanasa sanie a trpi tesniace gufero daneho ventylu ktore zacne postupne prepustat olej ktory presakuje von.preto vela vodicov zaslepuje egrko,crani svoj motor pred zanasanim zadzami.

   Odpovedať

  33. a 13.3.2013 12:54

   tak tak turbo je chytene

   Odpovedať

  34. Dodo 6.2.2013 21:57

   zdravim nevie mi dakdo poradit preco tecie olej s ERG ventilu?Hadice od intercoolera su suche niesu od oleja , motor olej nezere bo si myslim keby zral tak by aj zadymoval?A ako ho krutim hociaku richlost tak nezadymuje vobec som ho aj vycistil a asi zhruba mesiac klud nebola ani kvapka a teraz zase.jedna sa o VW Golf 4 1.9 TDI 66KW . Dakujem za radu.

   Odpovedať

   1. Anonym 7.3.2013 07:43

    asi ti turbo odchadza

    Odpovedať

   2. Anonym 16.3.2015 18:46

    daj si oil catch tank .. turbo nemusi odchadzat

    Odpovedať