Olovené akumulátory a ich diagnostika


 • 16
 • 28.10.2012
 • Marcel Janco
 • Akumulátor je elektrochemický zdroj elektrickej energie a používa sa aj ako zdroj elektrickej energie v rôznych zariadeniach (mobily, hračky, svetelné zdroje, atď.), pričom nás zaujímajú cestné vozidlá (autobatéria). Olovený akumulátor obsahuje obyčajne dva druhy dosiek (elektród), ktoré sú zhotovené zo špeciálne spracovaného olova. Jedna do hneda sfarbená doska plus (+) a druhá do siva sfarbená mínus (–). Dosky sú od seba oddelené a ponorené do roztoku vody a koncentrátu kyseliny sírovej (približne 38%). Zriedená kyselina sa nazýva elektrolyt a je v nádobe z kyselinovzdorného materiálu (obyčajne plastu). V starších akumulátoroch sú v doske otvory na dolievanie odpareného elektrolytu. Novšie a modernejšie sú bezúdržbové, kde táto povinnosť odpadá. Na  olovené dosky sú pripojené cez vrch nádoby olovené svorky na odoberanie prúdu.

  Aby akumulátor dodával viac prúdu, musia mať jeho dosky čo najväčší možný povrch. V obmedzenom priestore nádoby sa to dosahuje spôsobom, že sa do nej vloží niekoľko dosák, striedavo kladná a záporná. Takto naukladané dosky sú oddelené komorami naplnenými elektrolytom a tvoria jeden článok o napätí cca 2 V. Tento článok má určitú prúdovú kapacitu, ktorá vypovedá o celkovej prúdovej kapacite akumulátora. Pre výsledné napätie cca 12 V sú pospájané jednotlivé články (6 kusov) do série (za sebou). Prúdová kapacita nám vypovedá o schopnosti akumulátora, koľko je schopný dodať prúdu za určitú časovú hodnotu. Prúdová kapacita akumulátorov sa udáva v ampérhodinách (Ah) a obyčajne sa pohybuje od 10-20 Ah (skútre a motorky) až po 37-80 (osobné automobily). Údaje o prúdovej kapacite sú napísané na štítku akumulátora. Na pamäti však treba mať skutočnosť, že viac elektrickej energie dosiahneme z akumulátora vtedy, keď sa odoberá menší prúd za dlhší čas, ako keď sa odoberá väčší prúd za kratší čas.

   

  Ako to celé funguje?

  Princíp uchovávania energie je založený na polarizačnom jave, pri ktorom sa na elektródach galvanického článku usadzujú časti rozloženého elektrolytu. Ak na elektródy oloveného akumulátora privedieme jednosmerný prúd, teda akumulátor nabíjame, elektrická energia sa mení na chemickú energiu. Časti rozloženej kyseliny sírovej sa chemicky viažu s hmotou akumulátorových elektród. Olovené elektródy sa v H2SO4 nerozpúšťajú, ale priťahujú rozštiepené záporné ióny SO4 a zlučujú sa s olovom na síran olovnatý PbSO4. Ak pripojíme jednosmerný zdroj na elektródy akumulátora s povrchom PbSO4, nastane prúd iónov v elektrolyte. Záporný ión SO4 so záporným nábojom pôjde k anóde, kladný ión H2 ku katóde. Pritom sa ióny zlúčia s PbSO4 na elektródach akumulátora a takto jednoduchý olovený akumulátor nabíjame. Akumulátor nabijeme na nominálnu hodnotu a dostaneme tzv. primárny článok skladajúci sa z dvoch rozličných elektród kyseliny sírovej. Kladný pól je PbO2 a záporný pól sivé olovo. Tým sme využili polarizáciu elektród a dostali sme elektrický náboj, z ktorého možno odoberať prúd dovtedy, kým sa elektródy Pb a PbO2 nepremenia naspäť na PbSO4. Ak na takýto akumulátor pripojíme nejaký elektrický spotrebič, bude sa vybíjať. Pri vybíjaní ide prúd v elektrolyte opačným smerom, a preto na anóde vznikne vodík, ktorý sa hneď zlučuje s kyslíkom z anódy a vytvárajú spolu H2O. Po vybití akumulátora je povrch elektród opäť zo síranu olovnatého a vďaka vzniknutej vode sa kyselina v elektrolyte zriedi.

  Ak si zaspomíname na stredoškolské časy chémie, tak môžeme uvedené elektrochemické deje popísať nasledovne:

  nabíjanie na anóde: PbSO4 + SO4 + 2H2O = PbO2 + 2H2SO4,
  nabíjanie na katóde: PbSO4 + H2 = Pb + H2SO4.

  Na kladnej elektróde sa teda pri nabíjaní vytvorí tmavohnedý oxid olovičitý (PbO2) a na zápornej elektróde sa vylúči čisté olovo Pb. Súčasne sa elektrolyt zhusťuje.

  Takže vidíme, že prázdny (vybitý) akumulátor má povrch elektród z inej hmoty ako plný (nabitý) akumulátor. Pri akumulátoroch sa stretávame s pojmami primárny a sekundárny. Akumulátor sa nazýva sekundárny článok preto, že ním musí najskôr pretekať elektrický prúd, aby sa elektródy chemicky zmenili, čím sa stane primárnym článkom, ktorý takto môže elektrický prúd dodávať. Oproti klasickému galvanickému článku má akumulátor tú výhodu, že po vybití ho možno opäť nabiť a použiť.

   

  Bezúdržbový akumulátor

  Pri akumulátoroch používaných v automobilovom priemysle sa stretávame aj s pojmom bezúdržbový. Výrazom bezúdržbový akumulátor v súčasnej dobe označujeme produkt, ktorý z hľadiska kontroly stavu hladiny elektrolytu, a teda dolievania destilovanej vody, tento úkon nevyžaduje. Takéto batérie majú hornú časť plastovej nádoby napevno pritavenú, a tak nie je možné ju ani otvoriť a kontrolovať. Bezúdržbové akumulátory majú v hornej časti nádoby integrovaný labyrintový systém, ktorý zabraňuje úniku elektrolytu pri náhodnom prevrhnutí akumulátora na bok, napr. pri prenose alebo nehode vozidla. Výhoda oproti starším akumulátorom je jasná, keďže staršie "údržbové" sú vybavené klasickými "zátkami", vyžadujú pravidelnú kontrolu a v prípade prevrhnutia začnú takmer okamžite vytekať.

  Prečo netreba bezúdržbový akumulátor dolievať?

  Dôvodom je nežiadúca chemická reakcia pri nabíjaní, pri ktorej súčasne so žiaducimi chemickými procesmi dochádza k tvorbe vodíka a kyslíka. Pri klasickej batérii dochádza k malému úniku do okolitého priestoru. Tým, že z batérie unikajú plyny dochádza prakticky k ubúdaniu vody v roztoku. Preto je potrebné pravidelne doplňovať destilovanú vodu. Pri moderných bezúdržbových akumulátoroch je možné vďaka moderným výrobným technológiám tomuto nežiaducemu efektu do veľkej miery zabrániť. Deje sa to formou pridávania vzácnych kovov do olovených dosiek a ich tzv. legovaniu. Prakticky pre užívateľa to znamená, že počas životnosti takéhoto akumulátora netreba destilovanú vodu dolievať.

  Mnohí užívatelia si však pod pojmom bezúdržbová batéria predstavujú nielen žiadnu údržbu, ale že batéria znesie všetko. Pravdou je, akumulátor znesie veľa, ale predsa len mu treba venovať akú takú pozornosť a predovšetkým v zimných obdobiach. Nezaškodí poznať zopár informácií, aké situácie akumulátorom neprospievajú a čo treba urobiť v prípade vzniku takéhoto nepriaznivého stavu.

   

  Diagnostika akumulátorov a riešenie vzniknutých problémov

  Elektrická sústava každého vozidla obsahuje tieto základné časti:

  • Akumulátor - slúži na štartovanie a napájanie sústavy keď je motor v kľude.
  • Alternátor (dynamo) - zabezpečuje dodávku el. energie do siete automobilu za chodu motora a dobíja akumulátor.
  • Regulátor - riadi veľkosť napätia dodávaného do siete alternátorom.
  • Kontrolné zariadenie - indikuje správnu / zlú funkciu dobíjania.

  Prvým krokom pre zistenie, že elektrický obvod dobíjania pracuje správne, je zmeranie veľkosti napätia na akumulátore. Na klasickom olovenom akumulátore nesmie byť nižšia ako 12,2 V. Všetky ďalšie úpravy sa vykonávajú vždy s odpojeným akumulátorom. Okrem bezpečnosti a ochrany zdravia sa tak zabráni prípadnému skratu alebo zničeniu niektorej z častí elektrickej sústavy vozidla.

  Pre základnú diagnostiku, ktorú dokážeme vykonať v domácich podmienkach potrebujeme meracie zariadenie (multimeter), ktorý obsahuje voltmeter  s rozsahom 20V, ampérmeter s rozsahom min. 10A a taktiež ohmmeter na meranie prechodových odporov. Toto meracie zariadenie je nutné aj v prípade, ak je vozidlo vybavené kontrolnými prístrojmi vo vozidle. Tie totiž môžu byť poruchou dobíjacej sústavy tiež porušené a pracovať nesprávne, taktiež napr. palubné voltmetre nemajú na diagnostikovanie stavu dostatočnú presnosť, aby sme z ich údajov mohli záväzne vychádzať.

   

  Príklady porúch akumulátorov a dobíjacej sústavy

  Vozidlo má problémy (nejde) naštartovať. Vychádzame z faktu, že štartér je v poriadku a problém so štartovaním sa v prípade denno dennej jazdy neustále zhoršuje a štartér točí stále pomalšie a pomalšie, alebo je problém naštartovať po dlhšej dobe státia auta. V takýchto prípadoch je na vine väčšinou vybitý akumulátor.

  Dôvod

  Životnosť akumulátora je ovplyvňovaná (limitovaná) tým, ako veľmi často štartujeme, aké dlhé trasy jazdíme, od stavu - správnej funkčnosti dobíjacej sústavy, od jej kapacity, od spôsobu parkovania vozidla ( v garáži či vonku- cez zimu) a ďalších faktorov. Obvykle sa životnosť akumulátorov pohybuje medzi 2-5 rokmi, pričom životnosť originál akumulátorov od výroby je spravidla vyššia ako dodatočne kupovaných.

  Postup

  Ako prvé treba akumulátor vizuálne skontrolovať, či nie je mechanicky poškodený a nevytiekol elektrolyt. Elektrolyt treba skontrolovať aj v prípade, ak sa jedná o údržbový akumulátor, v akom stave je, prípadne ak máte hustomer je vhodné zmerať aj jeho hustotu. Platí pravidlo, ak nie je dostatok elektrolytu, akumulátor sa nesmie nabíjať. V dnešnej dobe je však väčšina akumulátorov bezúdržbová, a tak sa elektrolyt počas celej životnosti nedolieva.

   

  Záťažový test akumulátora

  Ďalším krokom by mal byť tzv. záťažový test akumulátora. V odborných servisoch sa prevádzkuje pomocou záťažového testera autobatérií s rozsahom aspoň 500 A.

  Záťažový tester akumulátorov vykonáva sériu testov v rôznych podmienkach:

  • bez zaťaženia,
  • pod testovacím zaťažením,
  • v priebehu simulácie nabíjania.

  Profesionálny tester automobilového akumulátora vyhodnocuje nasledovné parametre:

  • meranie kľudového napätia,
  • testovanie schopnosti prijímať nabíjacie napätie a prúd,
  • krátkodobý záťažový test v trvaní 1s,
  • dlhodobý záťažový test v trvaní 30s,
  • určuje skratový prúd batérie,
  • meria a stanovuje prúdovo-napäťovú charakteristiku akumulátora,
  • určuje napätie odpovedajúce zaťaženiu štartovacím prúdom podľa EN,
  • tlačí protokol testu.

  Výsledky meraní umožňujú dokonale posúdiť stav testovaného akumulátora a vo všeobecnosti pomáhajú stanoviť príčinu zlyhania:

  • sulfatácia dosiek batérie,
  • vnútorný skrat,
  • úbytok aktívnej hmoty (pasty) z dosiek batérie,
  • nedostatočné naformovanie akumulátora.

  Takýto záťažový test možno vykonať len na nabitom akumulátore, inak dôjde k skresleniu testu. V prípade určitých znalostí z elektrotechniky a vlastnenia multimetra sa dá do určitých podmienok takýto test nasimulovať aj doma. Podmienkou je už vyššie spomenuté plné nabitie akumulátora. Akumulátor sa pripojí na svorky + a - , pričom sa riadne upevnia. Na oba póly sa pripevní multimeter v nastavení voltmeter s rozsahom 20V. Skúsime vozidlo naštartovať a pozorujeme prepad meraného napätia. Ak je pred štartom na voltmetri hodnota napr. 12,6 V a pri štartovaní klesne pod 11 V, jednoznačne to napovedá, že životnosť akumulátora je na konci. Ak napätie neklesne (prípadne klesne minimálne), je na príčine vybitého akumulátora iný problém ako koniec jeho životnosti. Jednať sa môže napr. o veľký kľudový odber alebo problém s dobíjaním.

   

  Kľudový prúd automobilu

  Mnoho motoristov si myslí, že keď vozidlo odstavia, odber prúdu z akumulátora bude nulový. Kedysi, pri starších vozidlách vybavených karburátorom bol skutočne po odstavení odber 0 mA. V prípade, že mali zabudované palubné hodiny bol kľudový odber prúdu max 10 mA. V dnešnom vozidle plnom rôznej elektroniky (rádio, centrál, alarm, GPS, ECU motora atď.) má vozidlo vždy určitý odber kľudového prúdu, ktorý rastie množstvom elektrických zariadení. Bežne vybavené vozidlo strednej triedy má veľkosť kľudového prúdu okolo 30 mA. Takéto množstvo prúdu spotrebovaného za 24 hod sa približne rovná množstvu energie, aké sa vytratí z batérie jej vlastným samovybíjaním. To znamená, že pri približne 60 Ah akumulátore stačí absolvovať aspoň raz za dva týždne jednu jazdu (25 a viac km) a s naštartovaním automobilu nebude žiadny problém. Problém nastane ak je odber kľudového prúdu podstatne vyšší a s vozidlom sa pravidelne nejazdí. Vtedy je potrebné nielen zmerať veľkosť kľudového prúdu, ale aj odhaliť pôvodcu zvýšeného odberu. Často ním býva neodborne namontovaná el. zariadenie, či jeho porucha a niekedy aj chyba v alternátore (prerazená usmerňovacia dióda).

   

  Nedostatočné dobíjanie, prebíjanie akumulátora

  V prípade, že na príčine poklesu kapacity akumulátora nie je ani nadmerný kľudový odber prúdu, ani zlý stav akumulátora, problém bude s veľkou pravdepodobnosťou v alternátore.

  Diagnostika problému

  Zmeranie napätia na svorkách akumulátora pri naštartovanom motore na voľnobežných otáčkach, ktoré by malo dosahovať hodnôt okolo 13,8-14,1 V. Pri zvýšených otáčkach cca 2500 - 3500 ot/min musí byť veľkosť napätia do 14,2 V pri vypnutí všetkých el. spotrebičov (rádia, svetiel, vyhrievania atď.). Naopak pri zapnutej väčšine spotrebičov (svetla, kúrenie, vyhrievanie okien, rádio atď.) nesmie byť nižšia ako 13,2 V. Ak je namerané napätie mimo vyššie uvedené hodnoty, nepracuje nabíjanie akumulátora správne a treba nájsť príčinu. Medzi najčastejšie patria: voľný alebo mastný klinový remeň - napnúť / vymeniť, opotrebované uhlíky v alternátora - nutná výmena, chyba v obvode dobíjania – chybná usmerňovacia dióda, poistka, kabeláž, ukostrenie alebo chybný regulátor.

  Niekedy sa môže akumulátor vybiť/znížiť kapacitu el. energie, aj keď je motor naštartovaný. Stáva sa to najmä v prípade, ak je dodatočne namontované el. zariadenie, ktoré odoberá veľké množstvo prúdu (audio zosilňovač). Nie je to žiadna porucha, ale normálny jav. Priemerné napätie batérie je totiž okolo 12,6 V a nabíjacie napätie okolo 14V. Alternátor začína vyrábať energiu od cca 600 otáčok motora za minútu. Lenže pri týchto otáčkach nie je schopný dodať potrebný výkon (prúd) k napájaniu všetkých zapnutých spotrebičov (ak sú zapnuté svetlá, kúrenie, audio a ešte domontovaný zosilňovač) a k tomu aj dobíjať batériu. Preto je časť potrebného prúdu pre fungovanie el. spotrebičov pri voľnobehu odoberaná z akumulátora. Tým pádom postupne dochádza k poklesu el. kapacity akumulátora a logicky aj k poklesu napätia. Niekedy je to badať aj na poklese svitu svetiel. Pri zvýšení otáčok motora sa napätie vracia na pôvodnú hodnotu 14V a akumulátor sa znova dobíja.

  Komentáre (16)

  Pridať komentár

  1. tygr67 1.4.2015 15:31

   Akumulátory Jenox,udržbové,dobrá kvalita,žiadne problemy ,klasika ,ale pohoda

   Odpovedať

  2. Petjo 8.9.2014 19:08

   po dva a pol roku mi odisla Varta. z nicoho nic som nenastartoval. z kodu na baterke som vyčital,ze bola vyrobena v roku 2000 !!!

   Odpovedať

  3. Karol 26.1.2014 00:38

   Pri hľadaní príčin poruchy akumulátora je vhodné sa presvedčiť či nie je závada v štartéri. V jeseni som začal mať problém zo štartami. Bežným testom som sa presvedčil že je akumulátor OK. Až automechanik vyjadril podozrenie na štartér a skutočne po výmene ložísk štartera už nie je problém. Automechanik vysvetlil, že až sa ložiska opotrebujú potom sa kotva štartéra lepí na stator, čo enormne zvyšuje spotrebu pri štarte.

   Odpovedať

  4. Jano 18.1.2014 10:27

   Mám taký problém, tri dni som nebol s vozidlom a štvrtý deň som vozidlo nevedel naštartovať a akumulátor je len rok v záručnej dobe (pred rokom som ho kúpil) vedúci servisu odoslal akumulátor k výrobcovy po dvoch týždňoch prišiel výsledok ,že akumulátor je dobrý. pondelok mám preň ísť.Som presvedčený aj podla merania že akumlátor je vadný.

   Odpovedať

   1. duncho 19.1.2014 14:44

    Jano aky mas typ akumulatora, kde si ho kupil a kam si ho posielal na reklamaciu? Auto mas diesel alebo benzin? Odmeraj odber auta po cca 15 min po tom ako ho zamknes dialkovym ovladanim. Odber nesmie byt vacsi ako 30mA (0,030A). 15 minut treba pockat preto, aby auto preslo to tzv. spiaceho modu, kedy povypina nepotrebne obvody, ktore by zbytocne spotrebovavali el. energiu. Potom odmeraj ake mas napatie na akumulatore ked motor bezi na volnobej a ked na zvysene otacky (2500ot/m).
    Daj mi vediet ako si pochodil, pripadne mi napis na humo220@gmail.com.

    Odpovedať

  5. duncho 16.1.2014 22:59

   Tiez sa musim podelit s negativnou skusenostou a snad aj niekomu pomoct, kto bude nuteny kupit novy akumulator. Pred rokom som kupil akumulator Energizer EP74-L3 (AUEN574104068) s kapacitou 74Ah a od pociatocnej montaze som mal problem so startovanim po tyzdni odstavenom vozidle. Kludovy odber auta 21mA, dobijanie v poriadku... Po roku to uz bolo neunosne, tak som ju isiel reklamovat a nechceli mi uznat zaruku, udajne sa nevztahuje na znizenu kapacitu (namerali 37Ah). Este pred reklamaciou u predajcu mi v inom servise namerali, ze ma iba 20Ah (na zariadeni Cadex 7000). Tolko casu a financi co som zabil domahanim sa spravodlivosti by som neprial nikomu. Pre uprasnenie, autom jazdim na dlhsie vzdialenosti ako kratke trasy s frekventovanym startom. Suma sumarum, planovane zastaravanie v tomto pripade bolo az privelmi aplikovane a akumulator nevydrzal ani 1/4 svojho zivotneho cyklu. Moj argument o vadnom kuse mi v servise vylucili s tvrdenim, ze by musela byt vadna seria a preto zaruku nechceli uznat. Do dnesneho dna riesim spor o zaruku s vyrobcom.
   Preto ak mozem poradit, drzte sa dalej od vyrobkou Energizer a Varta...

   Odpovedať

  6. miro33 3.1.2014 11:54

   Prispejem aj ja svojou skusenostou:
   pred casom mi na aute odisla bateria a nepomohlo ani dobitie. nakolko bat.mala uz cca 7 rokov a potreboval som s nim jazdit( na potvoru iba na chvilu lebo som si za 2-3 tyzdne mal ist pre druhe auto) tak som kupil bateriu a ze ju vymením. ale nedalo mi tak som tu staru bateriu, kupovanu ako bezudrzbovu, vybral z auta a ze sa na nu skusim pozriet. na moje prekvapenie ked som sa pokusal vrchny kryt dat dolu, zistil som ze na vrchnom kryte je iba samolepka a pod nou obycajne zatky, samozrejme bateria sucha. po doliati destil.vody a dobiti bateria funguje dodnes a to uz auto stoji 2 roky alebo caka na noveho majitela-syna.samozrejme je bat. odpojena a 2-3x rocne ju nabijem. takze nie je kazda "bezudrzbova" bateria naozaj bezudrzbova a treba skusit ci pod samolepkou takejto baterie nenahmatate nejake zatky.

   miro

   Odpovedať

  7. Ivan 30.11.2013 10:10

   Plne sa prikláňam K Akume.Manželka ráno nasadla do auta a nič.Bola tam batéria Varta.Vydržala 4 roky a odišla do oloveného pekla.Vybral som bateriu z garáže, ktorá bola vybratá so starého auta asi pred 5 rokmi a raz do roka nabytá.Predtým ešte slúžila asi 4 roky v aute.Čiže má asi 9 rokov.Div sa svete, ked som ju založil, tak auto nemalo problém naštartovať.Bola to Akuma.Osobne preferujem údržbove batérie z dôvodu kontroly elekrtolytu.V bezudržbovej nemáte tušáka kolko ho tam je.Takže znova keď budem kupovať tak Akumu.

   Odpovedať

   1. Šimon 29.12.2013 14:23

    Avšak - žiaľ - akumulátory vyrábané pod značkou Akuma už nie sú skutočne Akuma, ale Fiamm; nakoľko táto firma mladoboleslavskú fabriku Akuma kúpila a výrobu akumulátorov v nej úplne zrušila. Čiže dnes zakúpený akumulátor "Akuma" = Fiamm.
    Rovnako riešim nákup nového akumulátora, pretože Banner po 3 rokoch sklamal, chystal som sa na Akumu s ktorou som mal veľmi dobré skúsenosti. No čo už narobíme v tomto trhovo "riadenom" chaose...

    Odpovedať

    1. Jarek 1.2.2014 12:18

     Akumulátor Fiamm prevedenie L do Kalosa odišiel cca po necelých 2. rokoch, teda ešte v záruke. Tiež ho predajca poslal na reklamáciu, a vrátil sa vybavený nový. Takže ako čítam skusenosti s inými značkami, aspoň sa netrhajú že ích výrobky sú jedinečné a celoživotné..

     Odpovedať

  8. jano 9.3.2013 10:13

   v roku 2008 som kupil auto s baterkou Varta /lepsia kvalita mag oko/ sklamanie v kvalite aku, mam stvrte auto ale tolko patálie s aku som nezažil nakolko nedržala tak po 2 mesiach od kúpy som reklamoval no nepochodil som nakoľko mi chceli aku zobrať a za dva mesiace mi povedia výsledok samozrejme som nesúhlasil lebo by som auto musel nechať pred predajnou alebo si kupiť aku pripadne odtiahnuť, no dockal som sa prekvapenia pri prvej záručnej prehliadke keď ma ogabali olej nevymenili ale cenu výmeny započitali ja som to aj predpokladal tak som sa domahal možnej prítomnosti pri kontrole nepochodil som ale mám poučenie nejsť na záručnú prehliadku.Že mi olej nevymenili je pravda preto ,že som ho nechal otestovať výsledok testu starý olej optrebený na 50%.Staré auto bolo so 7 ročnou baterkou odstavené 6 mesiacov pod orechom bez používania chcel som ho zlikvidovať a na moje prekvapenie na prvé otočenie naštartovalo zlatá bateria AKUMA

   Odpovedať

   1. kucanec 27.11.2013 14:40

    dobre hovoris,je to tak,davam len akumu a zidny problem

    Odpovedať

  9. Marek B 30.12.2012 16:44

   Mazda 2 r.v 2003. Povodny akumulator Motorcraft 42Ah(cize Bosh) stale bezi. Nikdy nebola dolievana destilovana voda. S tym akumulatorom sa absulutne nic nerobilo, cize pre mna bezudrzbovy

   Odpovedať

   1. adobe 26.2.2013 19:59

    Ak je garážované a najlepšie sa sním jazdi každý deň a straty len 2 za deň a aspoň 20km cesta .Ale ak by si tu mazdu nechal vonku na mesiac "január" bez naštartovania by si zbadal či natočíš

    Odpovedať

  10. turbo 15.11.2012 08:43

   pan Sima, to je sice pekne, ale mne napriklad vydrzala bateria Motorcraft 62Ah v autiaku Ford Galaxy 1.9tdi 85kW od roku 2001 (vyroba 11/2000, stitok na baterii) az do tejto zimy. Cize 12 rokov bez akejkolvek ruskej mediciny.

   Na baterie Red Optima napriklad vyrobca poskytuje 7rocnu zaruku. Bez srandy. Takuto bateriu mam namontovanu v druhom tragaci, Chrysler Voyager 2004, 2.5crd. Na baterii je zase stitok s datumom vyroby, tentokrat april 2004. Dnes mam v kalendari rok 2012 a tato originalna bateria este stale drzi jak bejk a nejavi znamky odchodu z tohoto sveta.

   Nezabudnem dodat ze ani jedno z mojich tragacov nikdy nebolo garazovane a stoja vonku na mraze kazdu zimu celu zimu. To samozrejme bateriam nerobi zrovna prilis dobre.


   Povedane inak, 13 rokov co vam vydrzala bateria v R18 je fantasticke cislo, ale vzhladom na to ako sa vtedy jazdilo s autami a ako sa jazdi dnes a ake tie auta boli (pocet startov, studene starty, kratke jazdy po meste, vsade sa ide autom este aj tristo metrov do obchodu atd, nepritomnost akejkolvek elektroniky, ziadne zariadenia co by konstantne nonstop bili tie baterie aj ked je auto zaparkovane a "vypnute" - alarmy, gps strazni psi, celkovy energeticky odber aut vtedy a dnes - preboha dnes sa bez 100W auto ani nepohne, vtedy ste nezrali 100W ani s tromi radiami naplno pustenymi, dnes si pustite vyhrievanie predneho/zadneho okna a sedaciek k tomu a to mate 500W len tak fikne atd), nie je to nejaky svetoborny vysledok. Este povedzte ze ste mali Renoltika garazovaneho v teplej garazi a mame tajomstvo uspechu preco bateria vydrzala 13 rokov.

   Takze tak.

   Odpovedať

  11. Štefan Šima 29.10.2012 17:47

   V roku 89 otec kúpil Renault 18 TD. Po čase som musel kúpiť novú batériu do ktorej som pridal ruský výrobok MEČTA SUPER. V tom čase o ňom bolo písané v motoristickom časopise STOP. Po siedmich rokoch som znovu pridal MEČTU, dolial destilku a dobil bateriu. To bola celá údržba batérie. Vydržala 13 rokov.

   Odpovedať